تصاویر افتتاحیه فاز اول کارخانه رویان دارو (جامدات آفاق)