بازدید رئیس سازمان دامپزشکی و وزیر جهاد کشاورزی از کارخانه رویان دارو 1395