کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan


دیکلازوریل 0.5% | Diclazuril 0.5%

کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan

هر کیلوگرم پودر مخلوط در دان کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan حاوی 5 گرم دیکلازوریل است.

مکانیسم اثر:

کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan یک کوکـسیـدیـواستات شیمیایی است که بـر روی مراحل جنسی و غـیـرجـنسی زنـدگی انگل اثر گذاشته و باعث از بین رفتن آن می شود.

کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan باعث اختلال درساخت دیواره اووسیست ها می گـردد بنابراین چرخه زندگی انگل مختل شده و تولید اووسیست ها کاهش می یابد. ایـــن دارو نـــسـبـت بـه سـایــر کوکــسیـدیــواســتات ها بـه خــاطـر نحـوه اثــرگــذاری دارای مزایایی به شرح زیر است:

1- ایـن دارو تـوانـایـی جـلـوگـیـری کردن از اسپوروله شدن اووسیست های تولیدی را دارد لذا در هنگام مصرف مقداری اووسیست بـــدون اسپـورتــولــیـد و دفــع مـی شــود.

وجـود اووسیست هـای بـدون اسـپـور بــه مـیـزان کم درگـله موجـب تحریک سیستم ایمنی طیورمیگردد.

2- این دارو بیشـتـرین تـوزیـع بافـتـی را در مـوکـوزای روده دارد. ایــن دارو در انــواع طــــیـور و بـوقــلمـون حـتی طـیـور تخمگذار و مادر قابل استفاده بـوده و سـمـیـت بسـیـار کمی دارد به نحوی که حتی تجویز تا 5 برابر دز درمانی در طـیـور تـخـمـگـذار و تـا 25 بـرابـر در طـیـور گوشتی هیچ اثر مـنـفی ندارد.

3-  همچنین کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan در مقایسـه با سـایر کوکسیدیواستات ها موجـب کاهش ضریب تبدیل غذایی می شود، چـرا که این دارو می تـوانـد همه ایمریاهای مقاوم شده بـه سـایر داروها را در گله از بین برده و کوکسیدیوز گله را تحت کنترل در آورد.

موارد مصرف:

به منظور کمک در پیشگیری و کنترل کوکسیدیـوز نـاشـی از E.brunetti – E.necatrix – E.tenella – E.mitis – E.adenoides E.gallopavonis – E.meleagrimitis – E.acervulina – در جوجه های گوشتی و بوقلمون در حال رشد.

مقدار و نحوه مصرف:

1- جوجه های گوشتی: به میزان 200 گرم کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan در هر تن خوراک از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار.

2-  پولت های جایـگـزیـن: بـه مـیزان 200 گرم در هر تن خوراک از یک روزگی تا 7 روز قبل از شروع تخمگذاری.

3- بوقلمون ها: به میزان 200 گرم در هر تن خوراک از یـک روزگی تا حداکثر 14 هفتگی. این دارو باید به طور کـامـل و بـا دقـت با خـوراک مخـلوط شـود. این میزان غلظتی معادل 1ppm در هرتـن خـوراک ایـجـاد می کـنـد و در مـرغ هـای تخـمگـذار حـتـی بـا 5 بـرابـر دز تـوصیه شده هیـچ گـونه اثـر مـنـفی بر روی تـولـیـد تـخـم مرغ و جوجه در آوری نـدارد. بـرای بـه دست آوردن مخـلـوط یـکـنـواخت از دارو در ابـتـدا مـیـزان مورد نیاز را با مقدار کمی در حـدود20 تا 50 کـیـلوگرم از خوراک بـه خوبی مخـلــوط کـرده سـپـس مـخـلـوط حـاصـل را به حجم دان اصلی اضافه کرده، مجددا مخلوط  می نماییم.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، پایـین تر از 25 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم و دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

پنج روز قبل از کشتار از جیره غذایی حذف شود.

تداخل دارویی:

بـه دلیـل ساخـتـمان مـشابــه با تـولـتـرازوریـل و به مـنـظـور جـلـوگیری از بــروز مقاومـت متـقاطع درطیـوراز مصرف همزمـان در یک فـارم خـودداری شود.

موارد احتیاط:

در هـنـگام مخلوط کــردن از پـوشـش هـای حـفـاظـتـی مانـنـد دسـتـکش و ماسـک اسـتـفـاده شـود. پریـمیـکس کیلوکوکسید رویان | Qilucoxid Rooyan را در شـیـوع نـاگهـانی بـیـمـاری اسـتـفـاده نکـنـید. هنوز هـیچ گونه مقاومتی برای ایـن دارو گزارش نشده است وبرای جلوگیری از ایجاد مـقـاومت عـلیه این دارو توصیه مـی گـردد پــس از یک یا دو دوره مصرف داروهـای کوکسیدیواستات دیگری جایگزین گردد.