کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) – Colistin + Spectinomycin


کلیستین + اسپکتینومایسین

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) – Colistin + Spectinomycin

کلیستین سولفات  200,000 واحد بین المللی
اسپکتینومایسین  50 میلی گرم

مکانیسم اثر:

کلیستین یک آنتی‌بیوتیک از خانواده پلی میکسین‌ها می‌باشد که در درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم منفی از جمله ‌‌پروتئوس، سالمونلا، پسودوموناس آئروژینوزا‌ و E.coli به کار می‌رود.

این دارو به میزان کمی از دستگاه گوارش جذب می‌شود. در نتیجه اگر از طریق خوراکی برای درمان عفونت‌های دستگاه گوارش به کار رود نسبتاً فاقد اثرات جانبی می‌باشد.

اسپکتینومایسین یک آنتی‌بیوتیک آمینوسایکلیتول وسیع‌الطیف می‌باشد که بر روی باکتری‌های گرم منفی از جمله:

انتروباکتر، پروتئوس، سالمونلا، کلبسیلا، E.Coli, و باکتری‌های گرم مثبت از قبیل: استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس موثر می‌باشد.

کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) – Colistin + Spectinomycin از لحاظ ساختمانی شبیه آمینوگلیکوزیدها می‌باشد و بسیاری از خصوصیاتشان مشترک است ولی اثرات منفی اسپکتینومایسین کمتر از آمینوگلیکوزیدهاست.

اسپکتینومایسین بر روی اعصاب شنوایی و کلیه اثر منفی ندارد. نفوذ آن به داخل بافت‌های شنوایی حداقل می‌باشد و تنها هنگام وجود یک التهاب فعال می‌تواند وارد مایع مغزی نخاعی شود.

موارد مصرف:

عفونت‌های میکربی دستگاه گوارش در بره، بزغاله و گوساله

مقدار و نحوه مصرف:

بره‌، بزغاله و گوساله: 2 دز به ازای هر 6 – 5 کیلوگرم وزن بدن دو بار در روز به مدت 3 روز‌ به صورت خوراکی

به ازای هر پاف 1 میلی لیتر از دارو اسپری شده که معادل یک  دز می باشد.

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت بین 15 تا 30 درجه سلسیوس نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت:  7 روز