کلوزانتل 5% رویان | Closantel 5% Rooyan


کلوزانتل 5% | Closantel 5%

کلوزانتل 5% رویان | Closantel 5% Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 200 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی 50 میلی گرم کلوزانتل (ملح سدیم دی هیدرات) می باشد.

موارد مصرف:

کلوزانتل برای درمان و کنترل آلودگی های انگلی ناشی از ترماتودها نظیر فاسیولاهپاتیکا، فاسیولاژیگانتیکا و نیز آلودگی های انگلی ناشی از نماتودها نظیر همونکوس کنتورتوس ، همونکوس پلاسئی، گونه های بونوستوموم و ازوفا گوستوموم استفاده می شود. این دارو همچنین بر روی لارو برخی از بندپایان انگلی نظیر هیپودرما بوویس، هیپودرما لینیاتوم، استروس اویس و لوسیلیا کوپرینا مؤثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

سوسپانسیون کلوزانتل از راه خوراکی به وسیله مایع خوران(drenching gun) تجویز می شود:

1-  گوسفند

الف) 10 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن حیوان (1 میلی لیتر برای هر 5 کیلوگرم وزن) جهت از بین بردن فاسیولاهپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا، گایجریا پچیسلیس، شابرتیا اوینا و ازوفاگوستوموم کلمبیانوم.

ب) 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن حیوان (1 میلی لیتر برای هر 10 کیلوگرم وزن) جهت از بین بردن همونکوس کنتورتوس و استروس اویس.

ج) 15 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن حیوان (1 میلی لیتر برای هر 3/3 کیلوگرم وزن) جهت از بین بردن فاسیلوئیدس مگنا و لوسیلیا کوپرینا.

2-  گاو

الف) 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن حیوان (3 میلی لیتر برای هر 30 کیلوگرم وزن) جهت از بین بردن فاسیولا هپاتیکا و ژیگانتیکا، همونکوس پلاسئی، بونوستوموم فلبوتوموم  و ازوفا گوستوموم رادیاتوم.

ب) 10 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن حیوان (3 میلی لیتر برای هر 15 کیلوگرم وزن) جهت از بین بردن هیپودرمابوویس و هیپودرمالینیاتوم.

به علت نیمه عمر طولانی کلوزانتل انتظار می رود حیوانات تحت درمان از عفونت مجدد با نماتودها تا چند هفته محافظت شوند.

کلوزانتل در بدن حیوانات به خوبی تحمل می شود، مرز ایمنی این دارو 6 برابر مقدار مصرف درمانی آن می باشد، مطالعات وسیع انجام شده در ارتباط با دستگاه تولیدمثل گوسفندان نر و ماده و گاوهای نر هیچ نوع خطری را در این رابطه نشان نداده اند، همچنین کلوزانتل اثرات کارسینوژنیک و تراتوژنیک نداشته است.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و شیر حیوانات درمان شده تا 28 روز پس از مصرف آخرین مقدار این دارو، نباید به مصرف غذایی انسان برسد. توصیه می شود کلوزانتل ترجیحاً در دوره خشکی (قطع شیردهی) گوسفند و گاو تجویز شود.

تداخل دارویی:

برای اجتناب از هرگونه عکس العمل های سمی، از مصرف ترکیبات حاوی کلر (حشره کش ها) به طور هم زمان با این دارو خودداری شود.

موارد احتیاط:

تجویز این دارو با مقادیر توصیه شده عوارض جانبی به همراه نداشته و می توان آن را در حیوانات جوان، باردار یا ناتوان مصرف نمود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

قبل از هر بار مصرف، بطری را به خوبی تکان دهید.

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری نمایید.