نیکلوسُل – Niclosol


نیکلوزاماید 20% - Niclosamide 20%

نیکلوسُل - Niclosol
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • بطری های پلی اتیلنی 200، 1000 و 2000 میلی لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر از سوسپانسیون نیکلوسُل – Niclosol حاوی 200 میلی گرم نیکلوزاماید می باشد.‌

مکانیسم اثر:

نیکلوزاماید از نظر شیمیایی از خانواده سالیسیلانیلید ‌SALICYLANILIDES‌ می باشد.

این خانواده بر روی گونه های مشخصی از نماتودها، فلوک های کبدی و کرم های نواری (سستودها) موثربوده و طیف اثر محدودی دارند.

نیکلوزاماید بر روی کرم های نواری و فلوک ها بسیار خوب اثر می کند که می توان به مونیزیا و تنیا اشاره نمود.

نیکلوسُل – Niclosol بر روی فلوک های خونی مانند شیستوزومیا هم موثر می باشد.

مکانیسم عمل دارو اگرچه به خوبی شناخته نشده است اما بسیاری بر این عقیده هستند که نیکلوزاماید و بطور کلی خانواده سالیسیلانیلید با ایجاد وقفه در فسفریلاسیون اکسیداتیو و در داخل میتوکندری سبب عدم تشکیل ATP‌  درون سلولی می شوند. در چنین حالتی وقفه در حرکت انگل و سایر فعالیت های حیاتی مشاهده می شود که سبب نابودی انگل خواهد شد.

نیکلوزاماید همچنین از جذب گلوکز در کرم های نواری و پهن جلوگیری می نماید.

نیکلوزاماید به مقدار کمی جذب شده و بیشتر آن از طریق مدفوع و دست نخورده دفع می شود. به همین دلیل عوارض سمی با این دارو کمتر مشاهده می شود.‌

موارد مصرف:

سوسپانسیون نیکلوزاماید در درمان بیماری های انگلی ناشی از کرم های پهن و نواری و همچنین برای کنترل و متوقف نمودن چرخه زندگی فلوک های مخروطی شکل که هنوز بالغ نشده اند، در بز، گوسفند و گاو مورد استفاده قرار می گیرد. ‌

نیکلوسُل – Niclosol را می توان برای همه حیوانات در سنین مختلف و حتی حیوانات آبستن هم مورد استفاده قرار داد. جدول زیر نشان دهنده تاثیر این دارو بر گونه های مختلف انگل در گوسفند، بز و گوساله می باشد.

حیوان هدف گونه انگل نواری و پهن تاثیر
گوسفند و بز .Moniezia spp کلاس 1
.Avitellina spp کلاس 1
.Thysaniezia spp کلاس 1
گوساله .Moniezia spp کلاس 1
کلاس 1: 100% موثر در بیش از 80% از حیوانات درمان شده

مقدار و نحوه مصرف:

دوز پایه دارو برابر است با یک میلی لیتر به ازاء هر 4 کیلوگرم وزن بدن دام.‌

این مقدار را می توان با درنچر بطور مستقیم به حیوان خوراند.

برای حیواناتی که زیر 20 کیلوگرم وزن دارند می توان دوز دارو را با آب رقیق نموده سپس با درنچر به حیوان خورانید. به عنوان مثال برای 10 کیلوگرم وزن می توان دوز دارو را که 2.5 میلی لیتر می باشد با همان مقدار آب مخلوط نموده و سپس 5 میلی لیتر را به حیوان خورانید. ‌

وزن بدن 10Kg  20Kg  30Kg  40Kg 
دوز به میلی لیتر 2.5 5 7.5 10

زمان پرهیز از مصرف:

7‌ روز قبل از کشتار مصرف این دارو می بایست قطع گردد. ‌

توصیه و احتیاط های دارویی:

– قبل از مصرف محتویات ظرف را خوب تکان دهید.

– حتما از بسته بودن درب بعد از استفاده اطمینان حاصل نمایید. در صورت باز ماندن درب ظرف، آب درون ظرف بعد از مدت کوتاهی تبخیر شده و سبب سفت شدن مواد می گردد. ‌

– دارو را مطابق با مقدار توصیه شده به حیوان بخورانید. ‌

– تاثیر دارو بر روی گونه های گفته شده در مدت زمان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است که عدم تاثیر آن می تواند دلایل زیادی داشته باشد در چنین مواردی با دامپزشک مربوطه تماس حاصل نمایید.

– بعد از اولین استفاده و باز شدن ظرف محتویات باقیمانده را می توان ظرف مدت 30 روز به مصرف رساند. ‌

– دوراز دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای 15 تا 30  درجه سلسیوس و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

محصول حتماً در بسته بندی اصلی خود نگه داشته شده و بعد از مصرف درب بسته بندی را کاملاً محکم نمایید.