موننکوکس | Monencox


موننسین 10% | monensin 10%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

موننکوکس | Monencox

هـر کـیلوگـرم موننکوکس | Monencox حـاوی 100 گـرم موننـسین سدیـم می بـاشد.

مکانیسم اثر:

موننکوکس | Monencox به واسطه تـوانـایی ترکــیب با یـون هـای فلزات یک ظرفیتی مانند سدیم و پتاسیم، کمپلکسهای یونی قابل حل در چـربی ایجاد می کند. کمپلکس موننسین – کاتیون می تواند غشاهای بیولوژیک را نسبت به یون های سدیم و پتاسیم نفوذپذیر ساخته و بدین ترتیب روی اعمال مـختلـف سـلـولی وابسته به انتقال یون اثر گذارد، در نتیجه انتقال یون ها و بعضی از اعمال مـیتوکندریایی کـه شامـل اکسیداسیون و هیدرولیز آدنوزین تری فسفات می باشد مهـار می گردد. موننکوکس | Monencox سبـب افزایش ورود سـدیـم و تـحـریـک پـمـپ سدیم – پتاسیم می شود و این اعمال باعث تـجــمع یـون سـدیـم، افـزایـش فـشار اسـمـزی و جـذب آب و بالاخره تـورم وانـهـدام انگل می گردد. این کوکسیدیوستات که از تخمیر قارچی بنام استرپتومایسس سیناموننزیس بدست می آید جزء گروه آنتی بیوتیک های پلی اتر مونو کربوکسیلیک یونوفور است. درنتیجه مصرف موننکوکس | Monencox عـلاوه بر کنترل و پیشـگیری کوکسیـدیـوز حاد، در حالت کوکسیدیوزهای تحت بالینی (Subclinical) که علائم بیماری عمدتاً به صورت کاهش رشد و افــزایــش ضریب تبدیـل غـذایی (FCR) بـروز می کـنـد، بـاعـث بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود. مزیت اصلی ایـن دارو نسبت به سایر یونوفورها کاهش دفع آب در طیور و کمک به حفظ خشکی بستر می باشد.

موارد مصرف:

موننکوکس | Monencox بـرای کـنـتـرل وپــیـشـگـیـری از کـوکـسیـدیــوز درنیمچه هـای گوشتی برای تمام دوره  پرورش و در نیمچه های تخم گذار و بـوقلمون هـای پـرواری مصـرف می شود.

موننکوکس | Monencox بــر روی کـلـیـه گـونـه های بـیـماری زای ایـمــریـای طـیـور و بـوقلـمون مثل : E.gallopavonis – E.adenoides – E.meleagrimitis – E.brunetti – E.necatrix – E.maxima- E.acervulina – E.tenella اثر دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

1- نیمچه های گوشتی: یک کـیلوگرم در یک تن دان از 1 روزگی تا 3 روز قبل از کشتار به طور مداوم.

2- پولت های جایگزین تخم گـذار: یـک کـیلـوگـرم در یک تن دان از 1 روزگی تا 16 هفتگی به طور مداوم.

3- بوقلمون های پرواری گوشتی: یــک کیلوگرم در یک تـن دان از 1 روزگـی تا حـداکثر 16 هفتگی به طور مداوم.

قـبـل از مـصرف کـامـلاً بـا غذا مخلوط شود برای این کار بهترین روش مخلوط کردن آن به مقدار لازم با 10- 5 برابـر وزن آن بـا خوراک سپس

اضافه کردن به کل خوراک می باشد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک،پایـین تر از 25 درجه سلسیوس، دور از نور مستقیم و دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در نیمچه های گوشتی3 روز قبل از کشتار باید دارو از جیره حذف شود.

در نیمچه های تخم گذار و بوقلمون از 16 هفتگی به بعد مصرف نشود.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان موننکوکس | Monencox با تیامولین بـاعث تضعیف رشد و احتمالاً تلفـات خـواهـد شــد. ضـمـنـاً مــصــرف هــمـزمان موننکوکس | Monencox بـا اریـتـرومـایـسـیـن وسـولـفامـیـدهـا بـه عـلـت احـتـمـال ایـجـاد مسمومیت توصیه نمی شود.

موارد احتیاط:

این دارو نباید با سایر کوکسیدیوستات ها مخلو ط شود.

مصرف موننکوکس | Monencox در مرغ ها و بوقلمون های تخم گذار غیرمجاز است.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکشهای مـحافظ و مـاسک ضـد غـبـار استفاده نـمـائـیـد چـون بـاعث تحریـک و ایجــاد حساسیـت شـدیـد در چـشم می شود. در صورت ورود تصادفی دارو به چـشـم سـریعاً محـل تـماس را بـا آب فـراوان شـستـشو دهـیـد. از تـماس دارو با پـوست اکیداً خودداری نمایید. بعد از اتمام کار درب کیسه را محکم ببندید.

در اسب و تک سمی ها مصرف نشود.