مادوراسین® – ®Maduracin


مادورامایسین آمونیوم 1% - Maduramycin ammonium 1%

مادوراسین® - ®Maduracin
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم مادوراسین® – ®Maduracin حاوی 10 گرم مادورامایسین آمونیوم می باشد.

مکانیسم اثر:

مادوراسین® – ®Maduracin به علت توانائی ترکیب با کاتیون های تک ظرفـیـتی سـدیم و پـتاسـیم به وسـیله تـشکیل کمپلکس مادورامایسین – کاتیون، غشاء سلولی انگل را نسبت به یون های سدیم و پتاسیم نفـوذ پذیر می سـازد و تعادل یونی دو سوی غشاء را به هم زده و باعث اختلال در متابولیسم انگل میگردد. این دارو در ابتدای چرخه زندگی و در مرحله غیرجـنسی گـونه هـای ایمریا عمل کرده و باعث نابودی آنها می گردد. همچنین از تکامل شیزونت ها قبل ازاین که بتوانند به پرنده آسیب برسانند جلوگیری می کند. این دارو یک آنتی بیوتیک یونوفوره پلی اتـرمونوکربـوکسیـلیـک وسیع الطیف می باشد و دارای بیشترین فعـالیت علیه شش گونه اصلی و بیماریزای ایمریا می باشد.

مادوراسین® – ®Maduracin بیش از سایر یونوفوره ها بر روی ایمریا اسروولینا و ایمریا تنلا که از گونه هــای شایع ایـمریا می باشند تأثیر دارد. استفاده از مادوراسین®  باعث کاهش ضایعات، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذائی می گردد.

موارد مصرف:

این دارو در جوجه های گوشتی مـورد مـصـرف قـرار می گـیـرد و قدرت درمانی آن 24-12 بار بیشتر از سایر کوکسیدیوستات های یونوفوره می باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

پیش مخلوط مادوراسین®  باید بـه مـیـزان 500 گرم در تـن (5 میلی گرم مادورامایسین آمونیوم به ازاء هر کیلوگرم دان) به طور کامل و با دقت با خوراک مخلوط شود.

برای بـه دست آوردن مخلوط یکنواخت باید ابتدا پریمیکس مادوراسین® را به نسبت 1 به 10 با مکمل های غذایی یا خـوراک مخلوط کرده و سپس مخلوط آمـاده را با دقت به خوراک اصلی اضافه و مخلوط نمود.

زمان پرهیز از مصرف:

5 روز قـبل از کشتار باید دارو از جـیـره غـذایی حذف شود.

تداخل دارویی:

گفته میشود که مادوراسین® برخلاف سایر یونوفورها با تیامولین ناسازگاری نداشته و مصرف توام آنها در مقادیر توصیه شده، کاهش وزن و مسمویت شدیدی را به وجود نمی آورد.

موارد احتیاط:

در هنگام مخلوط کردن دارو از لباس و دستکش های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده گردد.

پس از مخلوط کردن، دست ها باید با آب و صـابون کاملاً شسته شود.

در صورت تماس تصادفی با چشم بـاید چشم را با آب فراوان شستشو داد.

از تماس مستقیم دارو با پوست اجتناب شود.

با سایر کوکسیدیوستات ها به طـور همزمان مصرف نشود و یا با آنها مخلوط نشود.

پس از استفاده درب کیسه را محکم ببندید.

در مقادیر بالاتر از 6 ppm باعث ضعف، کاهش پردرآوری وکاهش رشد می گردد و این امر احتمالاً با کاهش مصرف دان ارتباط دارد.

برای اسب و تک سمی ها کشنده است.

در غذاهایی که حاوی عوامل چسباننده پـلـت بجز بنتونیت، لیگنین سولفونات و Pel-Aid هستند، مصرف نشود.

دورازدسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.