فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5%


فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5%

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5%

هر میلی لیتر از سوسپانسیون حاوی 25 میلی‌ گرم فنبندازول می‌باشد.‌

موارد مصرف:

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5% بر مراحل نوزادهای در حال رشد و خفته و بالغ نماتودهای لوله گوارش گوسفند و بز و بالغ کرم های ریوی آنها، سستودهای بالغ لوله گوارش نشخوارکنندگان، نماتودهای بالغ و سستودهای لوله گوارش تک سمی‌ها و گوشتخواران موثر است. همچنین مانند بنزیمیدازول‌ها دارای اثرات تخم ‌کشی می‌باشد و بر روی این کرم ها اثر گذار است:‌

نشخوارکنندگان: همونکوس، استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس، بونوستوموم، کوپریا، نئوآسکاریس، ازوفاگوستوموم، شابرتیا، تریشوریس و سستودهای بالغ ‌

تک سمی‌ها: استرونگل‌های بزرگ و کوچک، آسکاریس، اکسییور و استرونژیلوئیدس

سگ و گربه: آسکاریس‌ها، انکیلوستوما، تریشوریس و سستودها

مقدار و نحوه مصرف:

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5% را باید با استفاده از دستگاه خوراندن داروهای مایع  (DrenchingGun) به حیوان خوراند. بطری حاوی سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. دز مصرفی این سوسپانسیون در حیوانات مختلف به شرح زیر می‌باشد:‌

گوسفند و بز: 10-5 میلی ‌گرم فنبندازول به ازای یک کیلوگرم وزن زنده دام( 2 – 1میلی‌ لیتر برای 5 کیلوگرم وزن زنده) و در صورت آلودگی به سستودها مصرف 10 میلی‌ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده توصیه می‌شود.‌

گاو: 7/5 میلی‌گرم فنبندازول به ازای یک کیلوگرم وزن زنده دام (3 میلی‌ لیتر برای 10 کیلوگرم وزن زنده) توصیه می‌شود.‌

در آلودگی‌های انگلی دستگاه تنفس (دیکتیوکولوس آرنفیلدی)، مقدار 10 میلی ‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام به مدت 5 روز متوالی قادر است آلودگی را به خوبی مهار و محدود نماید.‌

تک سمی ها: 7/5 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن یا 3 میلی لیتر برای هر 10 کیلو گرم وزن بدن جهت درمان آلودگی های گوارشی و 10 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن یا 4 میلی لیتر برای هر 10 کیلو گرم وزن بدن به مدت 5 روز متوالی جهت درمان آلودگی های ریوی توصیه می شود.

سگ و گربه: 50 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن یا 2 میلی لیتر برای هر کیلو گرم وزن بدن توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5% دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه سلسیوس) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 7 روز

شیر: 3 روز

موارد احتیاط:

از یخ ‌زدگی سوسپانسیون جلوگیری شود.‌

در صورت ایجاد آلودگی مجدد از محیط آلوده، ضروری است درمان در دام‌ها تکرار گردد.‌

برای دام‌هایی که در مراحل مختلف آبستنی و فقر تغذیه‌ای قرار دارند به راحتی قابل تجویز می‌باشد.‌