فلوئورفن رويان | Fluorfen Rooyan


فلورفنیکل 10% | Florfenicol 10%

فلوئورفن رويان | Fluorfen Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 و 2 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

فلوئورفن رویان | Fluorfen Rooyan

هر‌ ‌میلی لیتر محلول خوراکی فلوئورفن رویان | Fluorfen Rooyan حاوی 100‌‌ میلی گرم فلورفنیکل است. ‌

مکانیسم اثر:

فلوئورفن رویان | Fluorfen Rooyan یک آنتی بیوتیک سنتتیک وسیع الطیف است که با ایجاد وقفه در عمل آنزیم پپتیدیل ‌ترانسفراز در ریبوزوم ها باعث توقف سنتز پروتئین در باکتری و از بین رفتن آن می شود. ‌

موارد مصرف:

‌فلوئورفن رویان | Fluorfen Rooyan در درمان انواع  عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، ‌استافیلوکوک ها، کلستریدیوم ها، ‌E.Coli، پاستورلا مولتوسیدا و همچنین سالمونلاتیفی موریوم ‌موثر می باشد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

به میزان ‌‌20‌‌ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم  وزن بدن طیور در هر روز.‌

هر لیتر فلوئورفن رویان | Fluorfen Rooyan را باید به 1000‌‌ لیتر آب اضافه و مصرف نمود.

درمان باید به مدت ‌‌ 5‌‌-‌‌3‌‌ روز ادامه یابد.

آب محتوی دارو باید هر روز به صورت تازه تهیه و در طول همان روز به طور‌کامل مصرف شود.

در طول درمانمنبع آب دیگری به غیر از آب حاوی دارو در اختیار طیور نباشد.‌

موارد عدم مصرف:

در طیور تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف:

در مرغ های گوشتی باید ‌‌5‌‌ روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.   ‌

تداخل دارویی:

از مصرف فلوئورفن رویان | Fluorfen Rooyan به همراه سایر ترکیبات دارویی بخصوص ماکرولیدها، لینکومایسین و‌کلیندامایسین پرهیز شود. ‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.  ‌

شرایط نگهداری:

در دمای 25 – 15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌