سالینوکوکس – Salinocox


سالینومایسین 12% - Salinomycin 12%

سالینوکوکس - Salinocox
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 1 و 5 کیلوگرمی و پاکت 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر کیلوگرم سالینوکوکس – Salinocox حاوی 120 گرم سالینومایسین سدیم است.

مکانیسم اثر:

سالینوکوکس – Salinocox یک داروی کوکسیدیوستات یونوفوره است که با یون های سدیم و پتاسیم ایجاد کمپلکس های قابل حل در چربی می نماید و بدین طریق باعث افزایش نـفـوذپـذیـری غـشاء تـک یاخـته نـسبـت بـه ایـن یـون هـا می شـود. بـا افـزایـش غـلـظـت یون های مثبت در درون سلول، پمپ سدیم – پتاسیم در غشاء سلول فعال شده و بـا مـصـرف ATP بـه صـورت فـعـال شـروع بـه خارج کــردن ایـن یـون هـا از سـلــول می نـمـاید. پس از مدتی ذخـیـره ATP سـلـول بـه پـایان می رسد و پس از آن در اثـر خـاصـیـت اسـمـزی آب به درون سلـول تـک یاخـته نـفـوذ مـی کـنـد و در نـتـیـجه سلول متورم شده، اعمال اندام های درون سلولی مختل و در نهایت انگل منهدم می شـود.

سالینوکوکس – Salinocox کـوکـسیـدیـواستات وسیع الـطیـفی است که روی مـروزوئیـت ها، اسپوروزوئیت ها و همچنین شیـزونـت های بـالغ تمام گونه های پاتوژن ایـمـریـای طـیور شـامل ایـمـریـا تـنلا، ایمریا نکاتریکس، ایمریا برونتی، ایمریا ماگزیما و ایمریا اسرولینا مؤثر است.

موارد مصرف:

سالینوکوکس – Salinocox به عنوان کوکسیدیوستات جهت کنترل و پـیـشـگـیـری کوکسیدیوز در جـوجه های گـوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار به کار می رود. سالینومایسین باعث بهبود ضریب تبدیل موادغذایی نیز می گردد و روی کیفیت لاشه نیز اثر سوء ندارد.

مقدار و نحوه مصرف:

60 گرم سالینومایسین سدیم خالص در هر تن دان آماده مصرف

جوجه های گوشتی: 500 گرم سالینوکوکست در هر تن خوراک از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار

پولت های جایگزین تخم گذار: 500 گرم سالینوکوکس® در هر تن خوراک از یک روزگی تا حداکثر 12 هفتگی

جهت گرفتن بهترین نتیجه، در مخلوط شدن یکنواخت دارو با دان دقت نمایید، به این منظور توصیه می شود ابتدا مقدار مورد نظر دارو را با پنج برابر وزن آن از خوراک به خوبی مخلوط نموده و سپس آن را به حجم اصلی خوراک اضافه کرده، مجدداً مخلوط نمایید.

زمان پرهیز از مصرف:

5 روز قـبل از کـشـتار در جوجه های گوشتی و 7 روز قبل از شروع تخم گذاری در گله های تخم گذار.

تداخل دارویی:

سالینوکوکس® با تیامـولین تداخل اثر داشته و ضمن کاهش رشد می تواند باعث تلفات شود. حداقل هفت روز باید بین مصرف متوالی این دو دارو فاصله وجود داشته باشد.

موارد احتیاط:

در طی آماده سازی از ماسک ضد غبار، دستکش و لباس محافظ استفاده شود و پس از آن دست ها با آب و صابـون شستشو داده شود.

در طـیور تخمگذاری که تولید آنها به مصرف انسان میرسد، مصرف نشود.

دوراز دسـترس کـودکان نگهداری شود.

در اسب و سایر تک سمی ها کشنده است.

هـمراه با سایر کوکسیدیوستات ها که مکانیسم اثر مشابه دارند مصرف نشود.

در بوقلمون ها به دلیل بروز مسمومیت مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 30 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.