روتت 100 | Rotet 100


اکسی تتراسایکلین 100% | Oxytetracycline 100%

روتت 100 | Rotet 100
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت های 100 و 500 گرمی، 1، 5 و 25 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

روتت 100 | Rotet 100

هر گرم از پودر خوراکی روتت 100 | Rotet 100 حاوی 1000 میلی گرم اکسی تتراسایکلین هیدروکلراید است.‌

مکانیسم اثر:

اکسی تتراسایکلین آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده است که با اتصال به تحت واحد ‌30s ریبوزوم میکروارگانیسم ها سنتز پروتئین را در آنها مهار و رشد باکتری را متوقف می کند.(یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک می باشد.)‌

روتت 100 | Rotet 100 بر باکتری های گرم منفی از جمله گونه های مختلف پاستورلا، سالمونلا،  ای کولا‌ی و باکتری های گرم مثبت مانند گونه های استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، کلستریدیوم و انواع دیگری از میکروارگانیسم ها شامل مایکوپلاسماها، ریکتزیا، کلامیدیا و برخی از تک یاخته ها اثر می کند.‌

موارد مصرف:

کنترل و درمان فرونکلوز ناشی از آئروموناس سالمونیسیدا و هم چنین گونه های مختلف یرسینیا ،ویبریو و میکسوباکتر در آزادماهیان و قزل آلا‌

مقدار و نحوه مصرف:

روتت 100 | Rotet 100 به صورت خوراکی و به مقدار 75 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم  وزن ماهی به صورت روزانه و به مدت 4 روز متوالی استفاده می شود.‌

بعد از درمان اولیه، میزان مرگ ومیر باید بررسی شود و در صورت لزوم تجویز دارو 4 روز دیگر ادامه یابد.

میزان مصرف پودر اکسی تتراسایکلین100%

روش اختلاط:

مقدار دقیق دارو را محاسبه و توزین کنید.‌

مقدار غذای مورد مصرف آبزیان را هم محاسبه و توزین کنید.‌

دارو و غذا را در محیط بدون رطوبت با هم مخلوط کنید.‌

برای کمک به چسبندگی این محصول به غذای ماهی، می توان از مقدار کمی روغن مناسب هم استفاده کرد.‌

زمان پرهیز از مصرف:

720‌ درجه روز(720 تقسیم بر میانگین دمای آب در زمان مصرف دارو). به طور مثال اگر دمای آب 16 درجه سلسیوس بود، 720 تقسیم بر16 = 45 روز زمان پرهیز از مصرف می باشد.‌

موارد منع مصرف:

در دوران مصرف دارو، ماهی نباید به مصرف انسان برسد.‌

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

درجای خشک، کمتر از 25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و رطوبت نگهداری شود.‌