دی- کلو پی جی | D-Clo PG


دی- کلوپروستنول سدیم | d-cloprostenol sodium

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10 و 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

دی- کلو پی جی | D-Clo PG

هر میلی لیتر حاوی 0/075 میلی گرم دی- کلوپروستنول سدیم می باشد.‌

مکانیسم اثر:

دی-کلوپروستنول سدیم آنالوگ سنتتیک پروستا گلاندین F2a بوده و دارای کلیه اثرات آن می باشد. دی- کلو پی جی | D-Clo PG باعث انقباض میومتر و شل شدن گردن رحم و کاهش حجم رحم گردیده و در صورت تماس با جسم زرد بالغ باعث تحلیل آن از نظر علمی و مورفولوژیک می شود. (این عمل باعث فحلی دام در فاصله زمانی 5-2 روز بعد از تزریق می شود).

موارد مصرف:

دی- کلو پی جی | D-Clo PG در اسب و گاو قابل مصرف می باشد.‌

دی- کلو پی جی | D-Clo PG در گاو در موارد زیر مورد مصرف قرار می گیرد:‌

– تحلیل جسم زرد و متعاقب آن تخمک گذاری و بروز فحلی در گاوهای شیری غیر آبستن با تخمدان فعال‌

– استفاده در برنامه های همزمان سازی فحلی به همراه آنالوگ های GnRH

– تومور تخمدانی مزمن و یا کیست های لوتئال تخمدان

– اندومتریت

– افزایش قدرت انقباض میومتر رحم

– القای سقط و اتمام آبستنی

– عفونت های رحمی

– ناراحتی و بیماری های رحمی بعد از زایمان

– موارد فحلی خاموش Silent heat

مقدار و نحوه مصرف:

دی- کلو پی جی | D-Clo PG به صورت تزریق عضلانی مصرف می شود.‌

گاو: 2 میلی لیتر‌

اسب: 1 میلی لیتر‌

شرایط نگهداری:

دارو در دمای بین 25-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

زمان دفع دارو از طریق شیر 3 ساعت و در گوشت و سایر بافت ها 24 ساعت بعد از آخرین تزریق می باشد.‌

موارد احتیاط:

در درمان پیومتر در صورت بسته بودن گردن رحم با احتیاط مصرف گردد زیرا احتمال پریتونیت در اثر پارگی رحم وجود دارد.

PGF2a از راه پوستی قابل جذب می باشد لذا هنگام استفاده از آن توسط  زنان باردار و مبتلا به آسم به دلیل ایجاد اسپاسم در برونش ها دقت شود.

در صورت تماس، موضع با آب و صابون شستشو داده شده و از داروهای بازکننده برونش استفاده گردد.‌

در اسب امکان تعریق، افزایش ضربان قلب و درد شکم وجود دارد.

انتظار می رود این دسته داروها در حیوانات دارای جسم زرد فعال موثر باشند.‌