دکتومکتین® | ‌®Dectomectin


دورامکتین 1% | Doramectin 1%

دکتومکتین® | ‌®Dectomectin
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

دکتومکتین® | ‌®Dectomectin

هر میلی لیتر حاوی 10 میلی گرم دورامکتین می باشد.‌

مکانیسم اثر:

دورامکتین، یک ضد انگل خارجی و داخلی با طیف اثر گسترده و طولانی اثر از خانواده ماکروسیکلیک لاکتون می باشد. دورامکتین به عنوان آگونیست نوروترانسمیتر مهاری گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) عمل می کند و هم چنین به کانال های کلر با ورودی گلوتامات (gated chloride channels-Glutamate) ‌متصل می شود. در هر دو حالت، انتقال سیگنال های عصبی در انگل ها مسدود شده و منجر به فلجی و مرگ انگل می گردد.‌‌

با توجه به این که کرم‌های کبدی (Flukes) و کرم‌های پهن از‌ GABA به عنوان نوروترانسمیتر استفاده نمی‌کنند، بنابراین دورامکتین بر روی آنها موثر نیست.‌‌‌‌

موارد مصرف:

دورامکتین برای درمان و کنترل آلودگی‌های انگلی داخلی و خارجی در دام‌ها استفاده می‌شود.‌‌‌

گاو گوشتی، بز و گوسفند پرواری، شتر و بوفالو:‌

دکتومکتین® | ‌®Dectomectin برای کنترل و درمان آلودگی‌های معده و روده ناشی از نماتودهای گوارشی، نماتودهای ریوی، آلودگی‌های موضعی ناشی از جرب‌ها، کنه‌های تک میزبانه، شپش‌ها، لارو مگس‌های مولد میاز و انگل بینی‌

مقدار و نحوه مصرف:

گاو گوشتی، شتر و بوفالو: 0.2 ‌میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن‌‌‌.

بز و گوسفند پرواری:  0.3 – ‌0.2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 تا  1.5 میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن‌.

  • دارو تنها با نسخه دکتردامپزشک تجویز گردد.‌‌
  • دارو به روش زیر پوستی یا داخل عضلانی در ناحیه گردن تزریق شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 35 روز

در دام هایی که شیر آنها مصرف انسانی دارد استفاده نشود.‌

موارد منع مصرف:

دکتومکتین® | ‌®Dectomectin تنها برای دام های پرواری مورد مصرف دارد و مصرف آن در دام هایی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد ممنوع است.

مصرف دارو در دام های آبستن ‌2 ماه قبل از زایمان قطع شود.‌‌‌

موارد احتیاط:

در دوزهای بالاتر از دوز توصیه شده استفاده نشود.مصرف بیش از میزان توصیه شده منجر به مسمومیت با علایم عصبی نظیر آتاکسی و افسردگی می گردد.‌

اثرات زیست محیطی:

اگر دورامکتین با خاک تماس یابد برای مدت طولانی در خاک باقی مانده پس ازآن غیرفعال می‌گردد. به همین دلیل ظروف حاوی این دارو و سایر باقیمانده‌های آن باید پس از مصرف به صورتی مطمئن (دفن کردن یا سوزاندن) از بین برده شود. در غیراین صورت می‌تواند بر ماهی وسایر آبزیان اثر سوء بگذارد.‌‌

شرایط استریل در هنگام تزریق دارو رعایت شود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌‌

شرایط نگهداری:

دارو در کمتر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی دارو جلوگیری شود.‌‌‌‌‌‌‌

دارو تا 28 روز بعد از بازشدن قابل استفاده می باشد.‌