دکتومکتین® | ‌®Dectomectin


دورامکتین 1% | Doramectin 1%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی 10 میلی گرم دورامکتین می باشد.

مکانیسم اثر:

دورامکتین، یک ضد انگل خارجی و داخلی با طیف اثر گسترده و طولانی اثر از خانواده ماکروسیکلیک لاکتون می باشد. دورامکتین  به عنوان  آگونیست نوروترانسمیتر مهاری گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) عمل می کند و هم چنین به کانال های کلر با ورودی گلوتامات (gated chloride channels-Glutamate) ‌ متصل می شود. در هر دو حالت، انتقال سیگنال های عصبی در انگل ها مسدود شده و منجر به فلجی و مرگ انگل می گردد.

با توجه به این که کرم‌های کبدی (Flukes) و کرم‌های پهن از‌ GABA به عنوان نوروترانسمیتر استفاده نمی‌کنند، بنابراین دورامکتین بر روی آنها موثر نیست.

موارد مصرف:

دورامکتین برای درمان و کنترل آلودگی‌های انگلی داخلی و خارجی در دام‌ها استفاده می‌شود.

گاو گوشتی و گوسفند پرواری:

برای کنترل و درمان آلودگی‌های معده و روده ناشی از نماتودهای گوارشی، نماتودهای ریوی، آلودگی‌های موضعی ناشی از جرب‌ها، کنه‌های

تک میزبانه، شپش‌ها، لارو مگس‌های مولد میاز و انگل بینی‌

مقدار و نحوه مصرف:

دارو تنها با نسخه دکتردامپزشک تجویز گردد.

گاو گوشتی: 0/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن‌‌‌

گوسفند پرواری:  ‌0/2-0/3 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 تا 1/5 میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن‌

دارو به روش زیرجلدی یا داخل عضلانی در ناحیه گردن تزریق شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 35 روز

در دام هایی که شیر آنها مصرف انسانی دارد، استفاده نشود.

موارد منع مصرف:

دارو تنها برای دام های  پرواری مورد مصرف دارد و مصرف آن در دام هایی که شیر  آنها به مصرف انسان می رسد، ممنوع است.

مصرف دارو در دام های آبستن ‌2 ماه قبل از زایمان قطع شود.

موارد احتیاط:

در دوزهای بالاتر از دوز توصیه شده استفاده نشود.

مصرف بیش از میزان توصیه شده منجر به مسمومیت با علایم عصبی نظیر آتاکسی و افسردگی می گردد.

اثرات زیست محیطی:

اگر دورامکتین با خاک تماس یابد برای مدت طولانی در خاک باقی مانده پس ازآن غیرفعال می‌گردد. به همین دلیل ظروف حاوی این دارو و سایر باقیمانده‌های آن باید پس از مصرف به صورتی مطمئن (دفن کردن یا سوزاندن) از بین برده شود. در غیراین صورت می‌تواند بر ماهی و سایر آبزیان اثر سوء بگذارد.

شرایط استریل در هنگام تزریق دارو رعایت شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی دارو جلوگیری شود.

دارو تا 28 روز بعد از بازشدن قابل استفاده می باشد.