داکسی تن رويان® | ®Doxyten Rooyan


داکسی سایکلین 10% | Doxycycline 10%

داکسی تن رويان® | ®Doxyten Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 و 2 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

داکسی تن رویان® | ®Doxyten Rooyan

هر لیتر محلول خوراکی داکسی تن رویان® | ®Doxyten Rooyan حاوی 100 گرم داکسی سایکلین (هایکلیت) است.

مکانیسم اثر:

داکسی تن رویان® | ®Doxyten Rooyan آنتی بیوتـیکی وسیع الطــیف اسـت کـه بـا اتصال به تحت واحد 30s ریبوزوم میکروارگانیسم ها سنتز پروتئین را در آنـهـا مـهـار و رشـد بـاکـتـری را مـتـوقــف می کــند (یـک آنتی بیوتیک باکـتریو استاتیک است.) داکسی تن رویان® | ®Doxyten Rooyan  بر باکتری های گرم منفی ازجمله گونـه هـای پـاسـتــورلا، سالــمــونـلا،  E. Coli و گـرم مثـبـت مانـند گونه های استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس، کلستریدیوم و انواع دیگری از میکروارگانیسمها شامل مایکو پلاسماها، ریکـتـزیا، کلامیدیا و برخی از تک یاخته ها اثر می کند.

موارد مصرف:

داکسی تن رویان® | ®Doxyten Rooyan در درمان کلی باســیلوز،  CRD ناشی از مایکوپلاسما، عفونتهای مفصلی، سینوویت عفونی طیور (بیماری تاج آبی)، پاستورلوز (وبای طیور)، ورم روده نکـروتـیـک نـاشی از کلستریدیا، کوریزای عفونی ناشی از هموفیلوس، عفونت کیسه های هوایی، سالمونلوز و عفونت های استافیلوکوکی کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

در طیور گوشتی 0.5 تا 1 میلی لـیتر از داکسی تن رویان® | ®Doxyten Rooyan  در هر لیتر آب آشـامیدنی بـه مدت 3 تا 5 روز متوالی استفاده شود. برای اثر بخشی بهتر دارو، باید آب حاوی دارو، تنها منبع آب در اختیار طیور باشد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین 10 تا 25 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور گوشتی 5 روز قــبل از کــشتار باید مــصرف دارو قطع شود.

در طیور تخم گذار که تخم آنها مصرف انسانی دارد مصرف نشود.

تداخل دارویی:

جذب این دارو در صورت مصرف همزمان با داروهای محتوی کلسیم، منیزیم و آهن کاهش می یابد.

عوارض جانبی:

مـصرف طــولانی مـدت داکسی تن رویان® | ®Doxyten Rooyan ممکن است باعث تغییر در فلور طبیعی دستگاه گوارش شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.