جنتامکس | Gentamax


جنتامایسین 5% | Gentamicin 5%

جنتامکس | Gentamax
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

جنتامکس | Gentamax

هر میلی لیتر جنتامکس | Gentamax حاوی 50 میلی گرم جنتامایسین می باشد.‌

مکانیسم اثر:

جنتامایسین جزء خانواده آمینو گلیکوزیدها می باشد و با اثر بر جزء 30s ریبوزوم باکتری و تداخل در ساخت پروتئین ها در ارگانیسم های حساس اثر ضد میکروبی خود را نشان می دهد.

جنتامایسین همانند سایر آمینو گلیکوزیدها عمدتا بر باکتری های گرم منفی نظیر اشرشیاکلی، کلبسیلا، پروتئوس، پسودوموناس، سالمونلا، انتروباکتر، سراتیا، و شیگلا اثر می کند. همچنین بر روی برخی از استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها نیز موثر است.‌

در نشخوارکنندگان جنتامایسین پس از تزریق عضلانی سریعاً جذب می شود نیمه عمر آن 1 تا 3 ساعت است دفع دارو از طریق فیلتراسیون کلیوی و دفع ادرار می باشد. دوز 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن هر 8 ساعت در تزریق وریدی یا عضلانی غلظت گردش خونی 5 میکروگرم در هر میلی لیتر ایجاد می کند که برای اثر بر روی ارگانیسم های حساس مورد نیاز می باشد. جنتامایسین نفوذ پذیری کمی درمایع  CSF دارد.‌

موارد مصرف:

جنتامکس | Gentamax در درمان بیماری های عفونی حساس به جنتامایسین مانند اکثر باکتری های گرم منفی و همچنین برخی استافیلوکوک ها و استرپتوکوک در اسب، گاو، گوساله، سگ، گربه، گوسفند و بز مانند آنتریت، متریت، باکتریمی، پیومتر، سپتی سمی کره اسب ها و گوساله ها ناشی از پروتئوس و پسودوموناس، عفونت های ادراری، پوستی، گوارشی و تنفسی کاربرد دارد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

جنتامکس | Gentamax تنها با نسخه دکتر دامپزشک تجویز گردد.

دارو در دام های مورد مصرف انسان به صورت  Single dose(تک دوز) قابل تزریق است و از تزریق چندتایی (Multiple dose)  خودداری گردد.

این دارو به شکل داخل عضلانی، زیرجلدی یا آهسته وریدی به میزان 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. روز اول هر 12 ساعت یکبار و روزهای بعد هر 24 ساعت به مدت 5-3 روز استفاده شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

برای یکبار تزریق

گوشت: 214 روز پس از آخرین تزریق دارو

شیر: 7 روز پس از آخرین تزریق دارو

موارد منع مصرف

1 –  دارو در دام های تولیدکننده شیر و دام های آماده کشتار (پرواری) منع مصرف دارد.

2 – مصرف در آبستنی به علت سمیت کلیوی و شنوایی ممنوع است.

3 – مصرف در دام های دارای اختلا‌لا‌ت کلیوی و ازدیاد حساسیت به آمینوگلیکوزیدها ممنوع است.‌

شرایط نگهداری:

در دمای 25 – 15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.‌