تیاگارد | Tia Guard


تیامولین 10% | Tiamulin 10%

تیاگارد | Tia Guard
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه 1 کیلو گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

تیاگارد | Tia Guard

هر کیلوگرم تیاگارد | Tia Guard حاوی 100 گرم تیامولین هیدروژن فومارات می‌باشد.‌

موارد مصرف:

تیاگارد | Tia Guard جهت کنترل عفونت‌های مایکوپلاسمایی (بیماری مزمن تنفسی) در طیور کاربرد دارد.‌

تیامولین هیدروژن فومارات بر باکتری‌های گرم مثبت (گونه‌های استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس)، برخی باکتری‌های گرم منفی (کمپیلوباکتر، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس)، بی‌هوازی‌ها (کلستریدیوم پرفرینژنز)، اسپیروکت‌ها و مایکوپلاسماها (مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما ساینوویه) موثر است.‌

مقدار و نحوه مصرف:

1- درمان بیماری مزمن تنفسی ‌CRD و ساینوویت عفونی: میزان مصرف براساس سن و نوع طیور تقریبا 25-50 میلی‌گرم تیامولین به ازاء هر کیلوگرم وزن زنده پرنده، به صورت روزانه و به مدت 3-5 روز متوالی توصیه می‌گردد. میزان توصیه شده معمولا با مخلوط نمودن 500ppm‌‌ تیامولین در دان 55 کیلوگرم پریمکس تیامولین 10% در یک تن دان) حاصل می‌آید.‌

2- برای کنترل ‌CRD در طیور گوشتی: میزان مصرف تقریبا 3 میلی‌گرم تیامولین به ازاء هر کیلوگرم وزن زنده پرنده، به صورت روزانه در دوره خطر 11 الی 5 هفتگی توصیه می‌گردد. میزان توصیه شده معمولا با مخلوط نمودن  30ppm‌‌ تیامولین در دان 0/3 کیلوگرم پریمکس تیامولین 10% در یک تن دان) حاصل می‌آید.‌

3-  کنترل ‌CRD در مرغ‌های مادر و تخم‌گذار و بهبود تولید تخم‌مرغ: میزان مصرف تقریبا معادل 3 میلی‌گرم تیامولین به ازاء هر کیلوگرم وزن زنده پرنده، به صورت روزانه به مدت 1 هفته در ماه و در تمام طول دوره تخمگذاری توصیه می‌گردد. میزان توصیه شده معمولاً با مخلوط نمودن   50ppm تیامولین در دان 0/5 کیلوگرم پریمیکس تیامولین 10% در یک تن دان) حاصل می‌آید.‌

موارد منع مصرف:

کوکسیدیواستات‌های یونوفوره (پلی‌اتر)شامل: موننسین، سالینومایسین، مادورامایسین و ناراسین در طیوری که داروی تیامولین دریافت می‌نمایند، تجویز نگردد.‌

نکات قابل توجه:

تیامولین با کوکسیدیواستات‌های یونوفوره ی لازالوسید و سمدورامایسین سازگار است.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 3‌ روز

تخم مرغ: ندارد.‌

شرایط نگهداری:

دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه سلسیوس) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.‌