تیامولین 45% رویان | tiamulin 45%


تیامولین 45% | tiamulin 45%

تیامولین 45% رویان | tiamulin 45%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه 100 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

تیامولین 45% رویان | tiamulin 45%

هـر کـیـلـوگـرم پـودر تیامولین 45% رویان | tiamulin 45% حـاوی 450 گـرم تیامولـین خالص می باشد.

مکانیسم اثر:

آنتی بیوتیکی نیمه صـناعـی و باکتریو استاتـیـک می باشد، که برای درمان سریع عفونت های مایکو پلاسمایی و عـفـونت هـای باکتریایـی در نیـمچـه هـای گوشـتـی و تـخـم گـذار، مـرغ های مادر و تخم گذار و همچنیـن نـیـمچه هـا و مادرهای بـوقـلـمـون استفاده می شود. علاوه بر این تـیامـولین بر روی بسیاری از باکتری های گرم مثبت و منفی دارای اثر قوی می باشد.این آنتی بیـوتیک با جـلوگیری کردن از سنتز پروتئین در پیکره میکـروب از رشـد و تکـثـیـر آن جلوگیری کرده و نـهایـتـاً مـنجر بـه از بین رفتن عوامل بیماری زا می شود.

موارد مصرف:

تیامولین 45% رویان | tiamulin 45% برای درمان عفونت های نـاشـی از مایـکوپـلاسما، باکتری های دستگاه تنفسی، مـفـاصـل و روده بـه کار می رود و با اثری قـوی بـر میکروارگانیسم های زیر موثر است:

انواع مایکوپلاسما، باکتری های گرم مثبت مانند استرپتوکوک، استافیلوکوک، کـلـسـتـریـدیـوم، بــاکــتــری هــای گـرم منفــی مانند هموفیلوس، اکتینوباسیلوس، پاستورلا، فوزوباکتریوم، باکتریوئیدس، کامپیلوباکتر و غیره.

مصرف تیامولین 45% رویان | tiamulin 45% در مرغ های مادر نیز هیچگونه کاهشی در مـیزان تخمـگذاری یا میزان تولید جوجه ایجاد نمی کند.

مقدار و نحوه مصرف:

100 گرم تیامولین 45 % در 200 لـیـتر آب آشـامیدنی بـه مــدت 3 تـا 4 روز پـس از بـروز عـلائـم بـیـمـاری.

بهـتـرین راه مـصـرف حـل کردن تیامولین 45% رویان | tiamulin 45% در چـنـد لیـتـر آب ولرم و سـپـس اضافه کردن به مــنبع اصلی می باشد. دارو هر روز به صورت تازه تهیه شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و دور از تابش نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

نیمـچـه گوشـتی 48 ساعـت. بـوقـلـمـون 5 روز قبل از کشتارمصرف نشود و در تخم مرغ نیازی به پرهیز از مصرف نمی باشد.

تداخل دارویی:

از مصرف توام با موننسین، سالینو مایسین، ناراسین جداً خودداری شود و بین مصرف این داروها و تیامولین حداقل 7 روز فاصله باشد.

موارد احتیاط:

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.