تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25%


تایلوزین فسفات25 %

تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25%
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • پاکت 1 و 5 کیلوگرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25%

هر کیلوگرم تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25% حاوی 250 گرم تایلوزین فعال است.

مکانیسم اثر:

تایلوزین آنتی بیوتیکی از دسته ماکرولیدهاست که از تخمیر نوعی قارچ به دست می آید. این آنتی بیوتیک با جلوگیری از سنتز پروتئین ها توسط ریبوزوم ها باعث وقفه در رشد و نابودی باکتری ها می گردد. مکانیسم خاص تاثیر ماکرولیدها ضمن جلوگیری از رشد سریع میکروارگانیسـم ها از ایجاد مقاومت باکتریایی نیز ممانعت می کند.

موارد مصرف:

تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25% فقط در مصارف دامپزشکی کاربرد دارد و عـمـدتاً بــر باکتری های گرم مثبت موثر است ولی بر روی اسپیروکت ها و انواعی از باکتری های گرم منفی (غیر از کلی فرم ها) نـیز تاثیر دارد. تایلـوزین فـسفات در کـنـتـرل بیماری تنفسی مزمن (CRD) در پولت های جایگزین تخم گذار و نیمچه های گوشـتی، افزایش وزن و بـهـبـود ضـریـب تبدیل غذایی در نیمچه های گوشتی و افزایش میزان تخم گذاری در مرغ های تخم گذار کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

نیمچه های گوشتی و پولـت های جـایگزین تخم گذار: برای درمان بیماری تـنـفـسی مزمن (CRD) نـاشی از مـایکـوپلاسـما گـالی سـپـتـیـکوم به میزان 4 کیلوگرم از تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25% در هر تـن خـوراک، در 5 روز اول زنـدگی و تـکرار مـصرف به مدت 2 روز در 5-3 هفتگی توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک ، دور از نور مستقیم و در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

پنج روز قبل از کشتار

تداخل دارویی:

ازمصرف تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25% همزمان با سایر آنتی بیوتیک های مخلوط با دان اجتناب گردد.

موارد احتیاط:

در هنگام حمل و کاربرد دارو از لباس محافظ، دستکش و مـاسک ضـد غـبـار استـفـاده شـود.

دور از دسـتـرس کودکان نگهداری شود.