تایلوزیت® | ®Tylosit


تایلوزین (تارترات) | Tylosin Tartrate

تایلوزیت® | ®Tylosit
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه 100 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

تایلوزیت® | ®Tylosit

هرساشه تایلوزیت® | ®Tylosit حاوی 100گرم تایلوزین (تارترات) فعال است.

مکانیسم اثر:

تایلوزیت® | ®Tylosit جزء گروه آنتی بیوتیک های مـاکرولیدی میباشد که اثر ضد میکروبی خود را از طریق جلوگیری از سنتز پروتئـین در سلول بـاکتری ایجاد نموده و در نتیجه آن رشد، فعالیت و تکثیر باکتری ها متوقـف شده و سلول بـاکتری از بین مـی رود  و بـدیـن طریق اثر آنتی باکتریال خود را ظاهر می سازد. این آنتی بـیـوتیک از سوش استرپتومایـسـس فـرادیـه  گـرفـتـه مـی شـود و به صورت برگشت پذیر به واحد فرعی 50s ریبوزوم متصل گشته و مکانیسم اثر خود را از این طریق اعمال می نماید.

موارد مصرف:

تایلوزیت® | ®Tylosit دارای طـیـف اثـر وسیعی اسـت که خـصوصاً عـلـیه میکروب هـای گرم مثـبـت مانند استافـیلوکوک ها، استرپتوکوک ها و کوریــنه باکتری ها مـوثـر می بـاشـد. این آنتی بیوتیک هـمچنین علیه بعضی از باکتری های گرم منفی مانند ویـبریـوکـلی و تعـدادی از اسپـیروکت ها و نیز برخی ویروس ها موثر مـی بـاشـد . تایلوزیت® | ®Tylosit همچنین بـر روی بسیاری از مایـکـوپلاسـمـاهـای طـیـور به خصوص مایکوپلاسما گالی سپـتـیکوم، عامل بیماری (CRD)، نـیـز مــوثـر می بـاشد. هـمچـنیـن عـلیـه مایـکوبـاکـتـریا، کلامیدیا و ریکتزیـا نـیـز موثر بوده ولی تـاثـیـری بـر روی پروتوزوآ و قارچ ها ندارد. تایلوزیت در درمان عفونت های سیستمیک و موضعی کـه توسط میکروب های حساس به این آنتی بیوتیک ایجاد می شـود و در درمان عفونت های کیسه های هوایی ناشی از مایکوپلاسما ساینوویه و مایکوپلا‌سما گالی سپتیکوم (عامل سینوزیت عفونی در بوقلمون ها) ‌اسـتـفـاده می شـود. ضـمـنا” اثـرات مفـید تایلوزیت® | ®Tylosit در کاهـش ســطـح عــفـــونـت مـتـعـاقـب اسـتـرس نـاشـی از تجــویز واکسن زنده به اثبات رسیده است.

مقدار و نحوه مصرف:

نیمچه های گوشتی و پولت ها: برای درمان با شروع علائم بیماری (CRD)، هر ساشه در200  لیتر آب آشامیدنی ولرم ( 0.5 گرم در لیتر) حل شده و به مدت 48 ساعــت و یا بنا به صلاحدید دکتر دامپزشک به مدت طولانی تر مصرف می شود.

بوقلمون: برای درمان با شروع علایم هر ساشه در 200 لیتر آب به مدت 3 روز

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر 25  درجه سلسیوس  و دور از از دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

در جوجه های گـــوشتی 24 سـاعـت قـبـل از کـشـتــار و در بوقلمون 5 روز قبل از کشتار باید آب حاوی تایلوزیت® | ®Tylosit قطع شـود.

در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

هیچگونه موارد منع مصرف یا تداخل دارویـی گزارش نشده است.

موارد احتیاط:

از تـماس پـوست بـا تایلوزیت® | ®Tylosit جـلوگیری شود . این دارو را دور از دستـرس کـودکان نگهــداری نـمائـید. بعـد از استفاده از دارو حتماً دست ها را با آب و صابون بشویید.