برونکوجکت® | ®Broncoject


برم هگزین %0/3 | 0.3% Bromhexine

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 و 100 میلی لیتر

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ‌‌3 ‌میلی گرم برم هگزین هیدروکلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

برم هگزین ترکیبی موکولیتیک (Mucolytic) با دو عملکرد اصلی فارماکولوژیکی می باشد.

اول ترشح مایعات از غدد مخاطی مجاری تنفسی را افزایش می دهد.

دوم شبکه رشته های اسیدی گلیکو پروتئین که عامل اصلی چسبناکی ترشحات مخاطی می باشد را می شکند.

برم هگزین در گوساله هایی که از بیماری تنفسی رنج می برند سطح پاکسازی موکوسیلیاری را افزایش می دهد.

برم هگزین نفوذ پذیری غشاء سلولی را افزایش داده و منجر به بالا رفتن سطح آنتی بادی ‌IgA و‌IgG‌ در مجاری تنفسی می گردد.

موارد مصرف:

در گاو و گوسفند برم هگزین در موارد بیماری تنفسی نظیر پنومونی و برونکوپنومونی که بیماری همراه با تجمع ترشحات موکوسی غلیظ و چسبنده در مجاری تنفسی می باشد، تنها و یا همراه با آنتی بیوتیک مصرف می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو و گوسفند: تزریق روزانه عضلانی به مدت 5 روز به میزان 5/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل 1 میلی لیتر به ازای هر 6 کیلوگرم وزن بدن)‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: 28 روز

موارد منع مصرف:

در گاو و گوسفند شیروار که شیر آنها مصرف انسانی دارد نباید استفاده شود.

موارد احتیاط:

با ترکیبات و داروهای دیگر رقیق و یا مخلوط نگردد.

بیشتر از 20 میلی لیتر در یک محل تزریق نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس نگهداری شود.