اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan


اکسی توسین | Oxytocin

اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 10 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan

هر میلی لیتر اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan حاوی 10 واحد بین المللی اکسی توسین سنتتیک می باشد.‌

مکانیسم اثر:

اکسی توسین با فعال نمودن آنزیم گوانیل سیکلاز حرکت یون های سدیم را از سلولی به سلول دیگر افزایش داده و سبب یک موج دپولاریزاسیون عصبی در عضلات صاف رحم شده که در نهایت موجب انقباضات میومتر رحم می گردد. اکسی توسین از نظر فیزیولوژیک اثر مهمی در فحلی، حرکت اسپرم و تخم بارور شده داشته و سبب کمک به زایمان در اکثر گونه های حیوانی می گردد. اکسی توسین همچنین سبب انقباض سلول های میواپی تلیال پستان (سلول های سبدی) شده و با انقباض آلوئول ها سبب خروج شیر می گردد.‌

موارد مصرف:

– کمک و تسهیل در زایمان های طبیعی (در صورت باز بودن سرویکس)

– کمک به خروج جفت (در صورت شل بودن اتصالات آن)‌

– کمک به جمع شدن رحم بعد از زایمان در اغلب دام ها

– سخت زایی (در دوزهای متوسط و تحت نظارت مستقیم دامپزشک)

– خروج شیر و اورام  پستان اگالاکتیا پس از زایش‌

– پیومتریت و متریت، خون ریزی، ضعف رحم و کاهش فعالیت آن

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan از راه زیرجلدی و داخل عضلانی بوده و تزریق داخل وریدی باید به آهستگی و هماهنگ با نیاز و پاسخ حیوان  انجام گیرد.‌

جهت کمک به خروج شیر: ‌

گربه: 10-1 واحد بین المللی

سگ: 10-2 واحد بین المللی

گوسفند: 20-5 واحد بین المللی

گاو: 20-10 واحد بین المللی

اسب: 20-10 واحد بین المللی

جهت مامایی و کمک به زایمان:‌

گربه: 10-5 واحد بین المللی

سگ: 25-5 واحد بین المللی

گوسفند: 50-30 واحد بین المللی

گاو: 150-75 واحد بین المللی

اسب: 150-75 واحد بین المللی

شرایط نگهداری:

در دمای بین 8-2 درجه سلسیوس و دور از نور و در محل خشک نگهداری شود.‌

موارد منع مصرف:

از اکسی توسین در هنگامی که سرویکس رحم جهت زایمان باز نشده باشد نباید استفاده نمود زیرا ممکن است سبب پارگی دیواره رحم گردد.‌

موارد احتیاط:

از به کار بردن اکسی توسین در دام های آبستن باید اجتناب نمود.‌