آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan


آیورمکتین | Ivermectin

آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ‌ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan

هر میلی از محلول تزریقی آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan حاوی 10میلی گرم آیورمکتین می باشد.‌

مکانیسم اثر:

این دارو متعلق به گروه ‌macrocyclic lactones‌ می‌باشد.

آیورمکتین به عنوان  آگونیست نوروترانسمیتر مهاری گاما آمینوبوتیریک اسید‌ (GABA) ‌عمل می کند و هم چنین به کانال های کلر با ورودی گلوتامات (Glutamate-gated chloride channels) متصل می شود. در هر دو حالت، انتقال سیگنال های عصبی در انگل ها مسدود شده و منجر به فلجی و مرگ انگل می گردد. فلج و مرگ انگل ناشی از افزایش نفوذپذیری نسبت به یون های کلر و افزایش قطبیت (hyperpolarization) سلول های عصبی است.

از آنجایی که پستانداران  فاقد کانال های کلر با ورودی گلوتامات هستند و هم چنین گیرنده های ‌GABA‌ در آنها تنها در سیستم عصبی مرکزی وجود دارند و این دارو معمولاً از سد خونی مغزی نمی تواند عبور کند، ایورمکتین برای پستانداران از سمیت خیلی کمتری نسبت به انگل ها برخوردار است.‌

با توجه به این که کرم‌های کبدی‌‌ (Flukes) ‌و کرم‌های پهن از GABA ‌ ‌به عنوان نوروترانسمیتر استفاده نمی‌کنند، بنابراین آیورمکتین بر روی آنها موثر نیست.‌‌

موارد مصرف:

از آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan برای درمان و کنترل آلودگی‌های انگلی داخلی و خارجی در دام‌های مختلف استفاده می‌شود.‌

گاو گوشتی و گوسفند پرواری:

برای کنترل و درمان آلودگی‌های معده و روده ناشی از کرم های گرد (نماتودها) مانند: استرونژیلوس ها، خانواده آسکاریده، کرم‌های مویی، کرم های ریوی، هابرونما، آلودگی‌های موضعی ناشی از جرب‌ها، کنه‌ها، شپش‌ها، لارو مگس‌های مولد میاز (هیپودرما، کریزومیا و استروس اویس)، انگل بینی (گاستروفیلوس  نازالیس) و کرم چشم (تلازیا.)‌

مقدار و نحوه مصرف:

دارو تنها با نسخه دکتردامپزشک تجویز گردد.

گاو گوشتی و گوسفند پرواری: 0.2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل یک میلی لیتر به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن‌‌ ‌

دارو به روش زیر پوستی تزریق شود. در گاو در ناحیه پشت یا جلوی کتف و در گوسفند در ناحیه گردن و جلوی کتف تزریق انجام شود.‌‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 35 روز پس از آخرین تزریق .‌

موارد منع مصرف:

از تزریق وریدی یا عضلانی دارو باید اجتناب شود. تزریق عضلانی دارو با انواع عوارض ناخواسته از جمله ادم ‌اندام‌های حرکتی، ادم خط وسط شکم، تب و مرگ ناگهانی و غیره همراه می‌باشد.‌

‌موارد منع مصرف

از تزریق وریدی یا عضلانی دارو باید اجتناب شود. تزریق عضلانی دارو با انواع عوارض ناخواسته از جمله ادم ‌اندام‌های حرکتی، ادم خط وسط شکم، تب و مرگ ناگهانی و غیره همراه می‌باشد.‌

دارو تنها برای گاو های گوشتی و گوسفندهای پرواری مورد مصرف دارد و مصرف آن دردام هایی که شیر  آنها به مصرف انسان می رسد ممنوع است.مصرف دارو در دام های آبستن 2‌ ماه قبل از زایمان قطع شود.

موارد احتیاط:

رعایت شرایط استریل جهت تزریق زیر جلدی بسیار مهم است. بدلیل آنکه در صورت آلوده بودن سوزن یا آلودگی محل تزریق احتمال بروز حساسیت‌هایی در محل تزریق بدلیل عفونت‌های کلستریدیایی وجود دارد، در صورت بروز این عکس العمل‌ها باید از آنتی بیوتیک‌های مناسب جهت درمان استفاده شود.‌‌

ممکن است تورم و درد درمحل تزریق به وجود آید که خود به خود از بین می رود.‌

آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan برضد لارو مگس هیپودرما موثر است اما اگر این لاروها درنقاط حساسی از بدن قرار داشته باشد و درمان صورت گیرد ممکن است عوارض نامطلوبی مانند ریزش بزاق و نفخ (وقتی که لارو در گلوی حیوان باشد) و یا فلجی و چرخش (وقتی که لارو در ستون مهره‌ها قرار گرفته باشد) پدید آید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

نکات قابل توصیه:‌ ‌قبل از مصرف آیورمکتین گوسفندها باید علیه بیماری انتروتوکسمی واکسینه شوند. ‌‌

جهت درمان کامل جرب در گوسفند نیاز به تکرار درمان پس از 7 روز می باشد.‌

نکات قابل توصیه

‌قبل از مصرف آیورمکتین گوسفندها باید علیه بیماری انتروتوکسمی واکسینه شوند. ‌‌

جهت درمان کامل جرب در گوسفند نیاز به تکرار درمان پس از 7 روز می باشد.‌

اثرات زیست محیطی آیورمکتین:

اگر آیورمکتین با خاک تماس یابد برای مدت طولانی در خاک باقی مانده پس ازآن غیرفعال می‌گردد. به همین دلیل ظروف حاوی این دارو و سایر باقیمانده‌های آن باید پس از مصرف به صورتی مطمئن (دفن کردن یا سوزاندن)‌‌ ‌ازبین برده شود. در غیراین صورت می‌تواند بر ماهی وسایر آبزیان اثر سوء بگذارد.

شرایط نگهداری:

دارو در کمتر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود. از یخ زدگی دارو جلوگیری شود.‌‌‌‌‌