آیورشیپ® – ®Iversheep


آیورمکتین 0.08% | Ivermectin 0.08%

آیورشیپ® - ®Iversheep
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر آیورشیپ® – ®Iversheep حاوی 0.8 میلی گرم آیورمکتین می باشد.

مکانیسم اثر:

این دارو متعلق به گروه macrocyclic lactones می‌باشد.

آیورمکتین به عنوان آگونیست نوروترانسمیتر مهاری گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) عمل می کند و هم چنین به کانال های کلر با ورودی گلوتامات (glutamate-gated chloride channels)‌‌ متصل می شود. در هر دو حالت، انتقال سیگنال های عصبی در انگل ها مسدود شده و منجر به فلجی و مرگ انگل می گردد. فلج و مرگ انگل ناشی از افزایش نفوذپذیری نسبت به یون های کلر و افزایش قطبیت‌ (hyperpolarizasion) ‌سلول های عصبی است.

از آنجایی که پستانداران فاقد کانال های کلر با ورودی گلوتامات هستند و هم چنین گیرنده های GABA در آنها تنها در سیستم عصبی مرکزی وجود دارند و این دارو معمولاً از سد خونی مغزی نمی تواند عبور کند، آیورمکتین برای پستانداران از سمیت خیلی کمتری نسبت به انگل ها برخوردار است.

با توجه به این که کرم‌های کبدی (Flukes) و کرم‌های پهن از GABA‌ به عنوان نوروترانسمیتر استفاده نمی‌کنند، بنابراین آیورمکتین بر روی آنها موثر نیست.

موارد مصرف:

آیورشیپ® – ®Iversheep برای کنترل و درمان آلودگی‌های گوارشی و ریوی ناشی از کرم های نابالغ و بالغ گرد‌(‌نماتودها) و در تمامی مراحل لاروی انگل بینی (استروس اویس) در گوسفند استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

آیورشیپ® – ®Iversheep به صورت خوراکی 2.5 میلی لیتر از محصول به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن دام (معادل 0.2 میلی گرم آیورمکتین به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دام ) خورانده شود.

باید از دقت شربت خوران مطمئن شد تا دارو بخصوص برای بره ها با دوز مناسب تجویز شود.

برای اطمینان از تجویز دوز مناسب، وزن بدن دام ها تا جای ممکن صحیح تخمین زده شود.

آیورشیپ® | ®Iversheep با دارو های دیگر مخلوط نگردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: 6 روز

شیر: در دام هایی که شیر آنها مورد مصرف انسانی قرار می گیرد، تجویز نگردد.

موارد احتیاط:

آیورمکتین 0.08% در مراحل مختلف آبستنی در میش ها می تواند تجویز شود.

آیورشیپ® – ®Iversheep جهت تجویز برای گوسفندان تهیه شده است، از تجویز این دارو برای دام های دیگر خودداری شود.

آیورمکتین 0.08% برای سگ کشنده می باشد.

در هنگام حمل و نقل این دارو از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات پرهیز شود.

بعد از تجویز دست ها شسته شود.

از تماس دارو با پوست و چشم ها جلوگیری شود.

در هنگام تجویز و حمل دارو دستکش غیر قابل نفوذ پوشیده شود.

در صورت تماس اتفاقی با پوست یا چشم ها محل تماس بلافاصله با آب شسته شود.

اثرات زیست محیطی آیورمکتین:

اگر آیورمکتین با خاک تماس یابد برای مدت طولانی در خاک باقی مانده پس ازآن غیرفعال می‌گردد. به همین دلیل ظروف حاوی این دارو و سایر باقیمانده‌های آن باید پس از مصرف به صورتی مطمئن (دفن کردن یا سوزاندن) ازبین برده شود. در غیراین صورت می‌تواند بر ماهی وسایر آبزیان اثر سوء بگذارد.

شرایط نگهداری:

دارو در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.