محصولات داروهای وارداتی مايمو | MAYMO

  مايمو | MAYMO  

داروهای وارداتی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
کیمیوکولی انروفلوکساسین ۱۰% محلول خوراکی
سمای سفتیوفور (ملح هیدروکلراید) سوسپانسیون