تایزرجن 200 | Tisergen 200


تایلوزین 20% | tylosin 20%

تایزرجن 200 | Tisergen 200
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Maymo
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

تایزرجن 200 | Tisergen 200

هر میلی لیتر حاوی تایلوزین  200 میلی گرم

خواص فارماکولوژیک:

تایلوزین یک آنتی باکتریال باکتریواستاتیک در مقادیر متداول مصرف و باکتریسید در مقادیر بالاتر مصرف است که به خانواده ماکرولیدها تعلق دارد. تایزرجن 200 | Tisergen 200 با انتشار به درون باکتری‌ها مانع از بیوسنتز پروتئین‌های باکتری شده و به تحت واحد ‌‌50‌‌s  ریبوزومی می‌چسبد. تایلوزین علیه انواعی از باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسما‌ها موثر است.‌

موارد مصرف:

تایزرجن 200 | Tisergen 200 برای درمان عفونت‌های ناشی از اجرام حساس به تایلوزین شامل:‌

عفونت‌های تنفسی ناشی از پاستورلا‌ مولتوسیدا، مانهیمیا همولیتـیکا و آرکانوباکتـریوم پیوژنز، دیفتـری ناشی از فوزوباکتـریوم نکروفـوروم،  نکروباسیلوز بین انگشتی ناشی از فوزوباکتریوم پیوژنز و ورم پستان و متریت ناشی از آرکانوباکترویوم پیوژنز.‌

مقدار و نحوه مصرف:

تزریق عمیق عضلانی یا  تزریق زیرپوستی

گاو، گوسفند، بز: 1- 0.5 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت به مدت 5 روز ‌

در گاو در هر موضع نباید بیش از 10 میلی‌لیتر تزریق نمود و تزریقات بیش از آن باید در موضع دیگری انجام شود.‌

موارد احتیاط:

در حیوانات حساس به تایلوزین یا سایر ماکرولیدها مصرف نشود.‌

در حیوانات دارای نارسایی کلیوی یا کبدی مصرف نشود.‌

در اسب مصرف نشود زیرا ممکن است کشنده باشد.‌

در صورت احتمال بروز مقاومت متقاطع با سایر ماکرولیدها یا MSL‌ها مصرف نشود.‌

همراه با فلورفنیکل، لینکوزامیدها و سایر ماکرولیدها مصرف نشود (به علت رقابت در اتصال به تحت واحد ‌‌50S ریبوزومی).

با استرپتومایسین، هیدروکورتیزون، سولفونامید یا تتراسیکلین‌ها مخلوط نشود.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: 14 روز

شیر: در حیوانات شیری در دوره تولید شیر برای مصرف انسان، تزریق نشود.‌

تولید کننده:

شرکت داروسازی رویان دارو

تحت لیسانس کمپانی ‌MAYMO‌ اسپانیا