تولید نیمی از داروهای دامی کشور در سمنان، رویان دارو قطب تولید داروهای دامی کشور