بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور از کارخانه رویان دارو 1393