بازدید استاندار سمنان و معاونت سازمان دامپزشکی و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی