کوکسی زاین® | ®Coccizine


سولفاکلوزاین 30% | Sulfaclozine 30%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه آلومینیومی 100، 500 و 1000 گرمی ‌و ظروف پلا‌ستیکی 100 و 1000 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم پودر حاوی 300 میلی گرم سولفاکلوزاین (ملح  سدیم مونوهیدرات) می باشد.

مکانیسم اثر:

این سولفونامید وسیع الطیف با پارا آمینو بنزوئیک اسید (PABA) تبدیل شونده به اسید فولیک آنتا گونیسم دارد در حالی که اسید فولیک

برای بقای زندگی کوکسیدیا ها و باکتری ها کاملاً ضروری است.

موارد مصرف:

این دارو برای درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریاهای مختلف شامل ایمریا نکاتریکس، ماکسیما، آسروولینا، برونتی، تنلا، پاراکوکس، آدنوئیدس،

مله آگریمیتیس و سالمونلوز ناشی از سالمونلاگالیناروم، پولوروم، انتریتیدیس، تیفی موریوم و پاستورلوز (وبای طیور) موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

این پودر به صورت خوراکی و از طریق آب آشامیدنی می شود.

در طیور دو روش زیر توصیه می گردد:

1 – درمان عادی کوکسیدیوز: روزانه 100-50 میلی گرم سولفاکلوزاین برای هر کیلوگرم وزن بدن یا یک ساشه 100 گرمی در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز متوالی در اختیار طیور قرار گیرد. در موارد ایمریاتنلا وایمریانکاتریکس مقدار درمانی را به یک ساشه 100 گرمی در 50 لیتر آب آشامیدنی افزایش دهید.

2 – درمان متناوب کوکسیدیوز: در این حالت یک ساشه 100 گرمی را در 100 لیتر آب آشامیدنی حل کرده و در روزهای 1، 3 و 5 و چنانچه ضروری باشد روزهای 7 و 9 و یا با ترتیب دیگری در روزهای 1، 2 و 5 و در صورت ضرورت روزهای 6 و 9 در اختیار طیور قرار دهید. در واحدهایی که شیوع کوکسیدیوز غالباً مشاهده می شود برنامه خوراندن سولفاکلوزاین به مدت 2 تا 3 روز پشت سر هم در سومین و پنجمین هفته زندگی جوجه ها توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس، در محل خشک، دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

نیمچه گوشتی: 14 روز ‌

مرغ تخمگذار: 11 روز برای تخم مرغ

بوقلمون: 14 روز

موارد احتیاط:

با وجود قابلیت تحمل سولفاکلوزاین در طیور، احتمال بروز خون ریزی در جوجه ها که معمولاً پس از مصرف سولفانامیدها دیده می شود، وجود دارد. بنابراین لازم است از خوراندن بیش از میزان توصیه شده از سولفاکلوزاین اجتناب شود. در صورت بروز خون ریزی باید با افزودن ویتامین ‌ K به جیره طیور نسبت به رفع این مشکل اقدام گردد.