کوکسی زاین | Coccizine


سولفاکلوزاین 30% | Sulfaclozine 30%

کوکسی زاین | Coccizine
  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه 100 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

کوکسی زاین | Coccizine

هر گرم پودر حاوی 300 میلی گرم سولفاکلوزاین (ملح  سدیم مونوهیدرات) می باشد.‌

مکانیسم اثر:

این سولفانامید وسیع الطیف با پارا آمینو بنزوئیک اسید(PABA) تبدیل شونده به اسید فولیک آنتا گونیسم دارد در حالی که اسید فولیک برای بقای زندگی کوکسیدیا ها و باکتری ها کاملا ضروری است.

موارد مصرف:

کوکسی زاین | Coccizine برای درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریاهای مختلف شامل ایمریا نکاتریکس ، ماکسیما ، آسروولینا، برونتی، تنلا، پاراکوکس، آدنوئیدس، مله آگریمیتیس و سالمونلوز ناشی از سالمونلاگالیناروم،پولوروم، انتریتیدیس، تیفی موریوم و پاستورلوز (وبای طیور) موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

کوکسی زاین | Coccizine به صورت خوراکی و از طریق آب آشامیدنی یا همراه غذا تجویز می شود.‌

در طیور دو روش زیر توصیه می گردد:‌

1- درمان عادی کوکسیدیوز: روزانه 100-50  میلی گرم سولفاکلوزاین برای هر کیلوگرم وزن بدن یا یک ساشه 100 گرمی در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز متوالی در اختیار طیور قرار گیرد.در موارد ایمریاتنلا وایمریانکاتریکس مقدار درمانی را به یک ساشه 100 گرمی در 50 لیتر آب آشامیدنی افزایش دهید.‌

2-  درمان متناوب کوکسیدیوز: در این حالت یک ساشه 100 گرمی را در 100 لیتر آب آشامیدنی حل کرده و در روزهای 1، 3 و 5 و چنانچه ضروری باشد روزهای 7 و 9 و یا با ترتیب دیگری در روزهای 1، 2 و 5 و در صورت ضرورت روزهای 6 و 9 در اختیار طیور قرار دهید. در واحدهایی که شیوع کوکسیدیوز غالباً مشاهده می شود برنامه خوراندن سولفاکلوزاین به مدت 2 تا 3 روز پشت سر هم در سومین و پنجمین هفته زندگی جوجه ها توصیه می شود . مقدار داروی داخل دان 20 ساشه 100 گرمی در یک تن دان است.‌‌

شرایط نگهداری:

در محل خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و به دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت نگهداری شود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

1-  نیمچه گوشتی : 14 روز ‌

2-  مرغ تخمگذار : 11روز برای تخم مرغ

3-  بوقلمون : 14 روز ‌

موارد احتیاط:

با وجود قابلیت تحمل سولفاکلوزاین در طیـور، احتـمال بروز خون ریزی در جوجه ها که معمولا پس از مصرف سولفانامیدها دیده می شود، وجود دارد. بنابراین لازم است از خوراندن بیش از میزان توصیه شده از سولفاکلوزاین اجتناب شود. در صورت بروز خون ریزی باید با افزودن ویتامین ‌K‌ به جیره طیور نسبت به رفع این مشکل اقدام گردد.‌