کلی میکسین® | ®Colimixin


کلیستین سولفات 3/000/000 واحد بین المللی | Colistin Sulphate 3.000.000 I.U

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه و ظروف 100 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر گرم پودر حاوی 3/000/000 واحد بین المللی کلیستین سولفات می باشد.

مکانیسم اثر:

کلی میکسین® آنتی بیوتیکی از دسته پلی میکسین ها است. مکانیسم اثر پلی میکسین ها هنوز دقیقاً مشخص نیست ولی نکته قابل توجه  اینکه بر خلا‌ف سایر آنتی بیوتیک ها که فقط در مرحله رشد روی باکتری ها موثرند، کلی میکسین® در هر دو مرحله رشد و سکون می تواند اجرام میکروبی را از بین ببرد. اجرام میکروبی حساس به کلی میکسین® به ندرت در مقابل آن مقاومت نشان می دهند.

موارد مصرف:

کلی میکسین® برای درمان عفونت های رودهای ناشی از اشریشیاکلی، سالمونلا‌ و سایر باکتریهای گرم منفی به کار می رود.

این آنتی بیوتیک جذب رودهای ندارد و همین امر باعث ایجاد غلظت بالا‌ در لومن روده و تاثیر مناسب آن می شود.

کلی میکسین® را می توان به صورت سینرژیست با بسیاری دیگراز آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین، کلیندامایسین، باسیتراسین و سولفونامیدها به کار برد.

مقدار و نحوه مصرف:

هر ساشه 100 گرمی در 500 لیتر آب آشامیدنی طیور حل و مصرف گردد. درمان باید 7 – 5 روز متوالی ادامه یابد.

تداخل دارویی:

تداخل دارویی در مورد کلی میکسین® گزارش نشده است.

زمان پرهیز از مصرف:

2 روز قبل از کشتار در جوجه های گوشتی باید مصرف دارو قطع گردد ولی مصرف تخم مرغ، مرغ هایی که در حال درمان با کلیستین هستند، منعی ندارد.

موارد احتیاط:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از رطوبت نگهداری شود.