واروتوم – VAROTOM


نوار حاوی فلووالینات - STRIPS WITH TAU-FLUVALINATE

واروتوم - VAROTOM
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Evrotom
  • - بسته بندی :
  • هر بسته حاوی 10 نوار

مشخصات محصول

ترکیب:

80 میلی گرم فلووالینات به ازای هر نوار

مکانیسم اثر:

فضای کم بین شان ها که نوارها در آنجا قرار دارند این امکان را ایجاد میکند تا زنبورها از هر دو طرف نوار با آن تماس داشته باشند. حرکت زنبورها باعث تماس آنها با مواد فعال نوارها می شود (10 الی 15 درصد جمعیت کفایت میکند).

زنبورها مقادیری از فلووالینات را با اندام های خود حمل می کنند، که در آینده در اثر تماس با سایر زنبورها این مواد را در کل کندو پخش می کنند.

موارد مصرف:

واروتوم – VAROTOM برای تشخیص و درمان آلودگی ناشی از کنه واروا در زنبور عسل قابل استفاده است.

مقدار و نحوه مصرف:

به ازای هر 5 شان، از یک نوار استفاده کنید. اگر کندو حاوی 10 شان می باشد باید از دو نوار استفاده نمود.

یک نوار را بین شان های 3 و 4 و دیگری را بین شان های 7 و 8  و بصورت مورب قرار دهید.

برای کندو های کوچکتر استفاده از یک نوار کافی است.

نوارها را به مدت 20 الی 25 روز در کندو نگهدارید.

عوارض جانبی:

عوارض دارویی خاص و یا عوارض قابل مشاهده ای از واروتوم – VAROTOM گزارش نشده است.

زمان مصرف:

درمان باید در اوایل بهار، 6 الی 8 هفته قبل از برداشت عسل و یا در پاییز بعد از برداشت طبق ها انجام شود. همچنین درمان را می توانیم در زمستان انجام دهیم به شرط آنکه دما کمتر از 10 درجه سلسیوس نباشد.

زمان پرهیز از مصرف:

درمان را در زمان برداشت عسل و یا زمانی که طبق ها نصب می باشد انجام ندهید.

شرایط نگهداری:

واروتوم – VAROTOM در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و درو از نور و رطوبت نگهداری شود.