هندریکس | Hendrix


کنسانتره 2.5%

هندریکس | Hendrix
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Nutreco
  • - بسته بندی :
  • کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات محصول

کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی دوره آغازین:

آنالیز و مشخصات

ویتامین‌ها در هر کیلوگرم کنسانتره

مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره

پروتئین %25 ویتامینA 480000 واحد بین‌المللی آهن 2800 میلی گرم
رطوبت %10.7 ویتامین D3 140000 واحد بین‌المللی مس 600 میلی گرم
فیبر %7.2 ویتامین E 2000 میلی گرم روی 2400 میلی گرم
چربی خام %0.8 ویتامین K3 120 میلی گرم منگنز 2800 میلی گرم
لیزین قابل هضم %4.4 ویتامین B1 160 میلی گرم ید 80 میلی گرم
متیونین قابل هضم %8.5 ویتامین B2 300 میلی گرم سلنیوم 10 میلی گرم
متیونین+سیستین قابل هضم %9.2 اسید پانتوتنیک 600 میلی گرم کبالت 10 میلی گرم
تره ئونین قابل هضم %1 نیاسین 2000 میلی گرم
تریپتوفان قابل دسترس %0.36 ویتامین B6 200 میلی گرم
کلسیم %11.1 ویتامین B12 800 میلی گرم
فسفر قابل دسترسی %12.4 بیوتین 4000 میلی گرم
سدیم %6.4 اسید فولیک 40 میلی گرم
انرژی قابل متابولیسم کیلو کالری در هر کیلوگرم 2109 بتائین 6000 میلی گرم
فیتاز

به مقدار لازم

کلر %6 آنتی اکسیدان

به مقدار لازم

دستور مصرف:

کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% مربوط به دوره آغازین را به میزان 2.5% به دان طیور به شرح زیر اضافه نمایید:

مواد مصرفی در غذا

نسبت مصرف در دره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

ذرت (حاوی 8% پروتئین) 56%
روغن سویا 3%
کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم) 1.3%
کنجاله سویا (حاوی 24% پروتئین 37.2%
کنسانتره Hendrix 2.5% (حاوی 25% پروتئین) 2.5%
جمع 100%

در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح زیر است:

پروتئین %21.5
لیزین %1.24
متیونین + سیستین %0.88
متیونین %0.53
ترئونین %0.82
تریپتوفان %0.25
آرژینین %1.43
کلر %0.2
کلسیم %0.88
فسفر %0.54
فسفر قابل دسترس %0.45
سدیم %0.17
انرژی 2952 کیلوکالری / کیلوگرم دان

 

کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی دوره رشد پایانی:

آنالیز و مشخصات

ویتامین‌ها در هر کیلوگرم کنسانتره

مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره

پروتئین %30 ویتامینA 400000 واحد بین‌المللی آهن 2800 میلی گرم
رطوبت %10.8 ویتامین D3 100000 واحد بین‌المللی مس 600 میلی گرم
فیبر %7.2 ویتامین E 1600 میلی گرم روی 2400 میلی گرم
چربی خام %1 ویتامین K3 80 میلی گرم منگنز 2800 میلی گرم
لیزین قابل هضم %8 ویتامین B1 80 میلی گرم ید 80 میلی گرم
متیونین قابل هضم %8.3 ویتامین B2 300 میلی گرم سلنیوم 10 میلی گرم
متیونین+سیستین قابل هضم %9 اسید پانتوتنیک 400 میلی گرم کبالت 10 میلی گرم
تره ئونین قابل هضم %0.97 نیاسین 1400 میلی گرم
تریپتوفان قابل دسترس %0.35 ویتامین B6 120 میلی گرم
کلسیم %11.70 ویتامین B12 800 میلی گرم
فسفر قابل دسترسی %9.2 بیوتین 2000 میلی گرم
سدیم %6.1 اسید فولیک 40 میلی گرم
انرژی قابل متابولیسم کیلوکالری در هر کیلوگرم 2333 بتائین 4000 میلی گرم
فیتاز

به مقدار لازم

کلر %8.5 آنتی اکسیدان

به مقدار لازم

دستور مصرف:

کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% مربوط به دوره آغازین را به میزان 2.5% به دان طیور به شرح زیر اضافه نمایید:

مواد مصرفی در غذا

نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی)

ذرت (حاوی 8% پروتئین) 60% 66.8%
کنجاله سویا (حاوی44% پروتئین) 33% 27.1%
کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم) 0.8% 0.9%
روغن سویا 3.7% 2.7%
کنسانتره Hendrix 2.5% (حاوی 30% پروتئین) %2.5 2.5%

جمع

100%

100%

در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح زیر است:

مشخصات

در دوره رشد

در دوره پایانی

پروتئین %20.1 %18
لیزین %1.13 %0.99
متیونین + سیستین %0.84 %0.79
متیونین %0.51 %0.48
ترئونین %0.76 %0.68
تریپتوفان %0.23 %0.20
آرژینین %1.3 %1.14
کلر %0.26 %0.26
کلسیم %0.69 %0.72
فسفر %0.45 %0.43
فسفر قابل دسترس %0.36 %0.35
سدیم %0.16 %0.16
انرژی 3064 کیلوکالری / کیلوگرم دان 3074 کیلوکالری / کیلوگرم دان

جیره پیشنهادی:

جیره پیشنهادی بدون روغن در مناطقی که روغن موجود نمی‌باشد یا قیمت آن بسیار بالاست. (توصیه شرکت Hendrix استفاده از جیره دارای روغن جهت حصول نتیجه بهتر می‌باشد.)

مواد مصرفی در غذا

نسبت مصرف در دوره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی به بعد)

ذرت (حاوی 8% پروتئین) %59.4 %64.8 %70
کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم) %1.3 %1.1 %1
کنجاله سویا (حاوی 44% پرروتئین) %36.8 %31.6 %26.5
کنسانتره Hendrix 2.5% %2.5 (کنسانتره آغازین) %2.5(کنسانتره رشد و پایانی) %2.5(کنسانتره رشد و پایان)

جمع

100%

100%

100%

در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح ذیر است:

پروتئین %21.4 %19.8 %18
لیزین %1.21 %1.11 %0.98
متیونین + سیستین %0.84 %0.84 %0.79
متیونین %0.48 %0.5 %0.48
ترئونین %0.82 %0.75 %0.68
تریپتوفان %0.25 %0.23 %0.2
آرژینین %1.42 %1.28 %1.13
کلر %0.16 %0.26 %0.26
کلسیم %0.81 %0.81 %0.76
فسفر %0.51 %0.46 %0.44
فسفر قابل دسترس %0.37 %0.36 %0.35
سدیم %0.12 %0.16 %0.16
انرژی 2773 کیلوکالری / کیلوگرم دان 2861 کیلوکالری / کیلوگرم دان 2925 کیلوکالری / کیلوگرم دان

جیره پیشنهادی دارای گندم در زمان هایی که قیمت گندم قابل رقابت با ذرت می باشد(توصیه شرکت Hendrix استفاده از جیره دارای ذرت با روغن و بدون گندم جهت حصول نتیجه بهتر می باشد.)

مواد مصرفی در غذا

نسبت مصرف در دوره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی به بعد)

ذرت (حاوی 8% پروتئین) %37 %41.3 %50
روغن سویا %3.4 %4 %3
کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم) %1.3 %0.8 %1
کنجاله سویا (حاوی 44% پرروتئین) %35.8 %31.4 %25.8
گندم (حاوی 11% پروتئین) %20 %20 %17.7
کنسانتره Hendrix 2.5% %2.5 (کنسانتره آغازین) %2.5 (کنسانتره رشد و پایانی) %2.5 (کنسانتره رشد و پایانی)

جمع

100%

100%

100%

در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح ذیر است:

پروتئین %21.5 %20.1 %18.1
لیزین %1.23 %1.11 %0.97
متیونین + سیستین %0.88 %0.84 %0.79
متیونین %0.53 %0.5 %0.48
ترئونین %0.8 %0.74 %0.67
تریپتوفان %0.26 %0.24 %0.21
آرژینین %1.41 %1.28 %1.12
کلر %0.2 %0.26 %0.26
کلسیم %0.88 %0.69 %0.76
فسفر %0.54 %0.46 %0.44
فسفر قابل دسترس %0.45 %0.36 %0.35
سدیم %0.17 %0.16 %0.16
انرژی 2949 کیلوکالری / کیلوگرم دان 3057 کیلوکالری / کیلوگرم دان 3066 کیلوکالری / کیلوگرم دان