هیدرات پلاس رویان® | ®HYDRATE PLUS ROOYAN


مولتی الکترولیت | Multi Electrolyte

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ساشه های 100، 500، 1000، 5000 گرمی، ظروف 100 و 1000 گرمی

مشخصات محصول

ترکیب:

هر 100 گرم از این محصول حاوی:‌

سدیم کلراید                           4468 گرم

پتاسیم کلراید                         2224 گرم‌

سدیم بی کربنات آنهیدروز         13344 گرم

گلایسین                                 445 گرم

زمانی که 50 گرم از این محصول در یک لیتر آب حل شود، محلول ایزوتونیک خوراکی بدست آمده حاوی ترکیبات ذیل می باشد:‌

سدیم                               120 میلی مول در لیتر

پتاسیم                             15 میلی مول در لیتر

کلراید                              55  میلی مول در لیتر

گلایسین                          30 میلی مول در لیتر

بی کربنات                         ‌‌80 ‌میلی مول در لیتر (کل قلیا معادل بی کربنات بیان می شود)‌

مکانیسم اثر:

اساس فیزیولوژی محلول های خوراکی جبران کننده کم آبی بدن، حمل همزمان سدیم، گلوکز، گالاکتوز، گلایسین و یا سایر مولکول های آلی کوچک می باشد.‌جذب آب از طریق روده فرآیندی غیر فعال می باشد که در نتیجه جذب فعال سدیم صورت می پذیرد.

مطالعات بر روی حیوانات نشان می دهد که حداکثر جذب سدیم و در نتیجه جذب آب هنگامی اتفاق می افتد که نسبت مولکول های آلی به سدیم بین 1:1 تا 2:1 باشد. محلول های خوراکی جبران کننده کم آبی بدن باید حاوی پتاسیم، کلراید، عوامل قلیایی کننده نظیر بی کربنات و پیش سازهای بی کربنات (مانند سیترات و …) نیز باشند، تا کمبود های ناشی از اسهال را جبران نمایند.‌بی کربنات و سیترات همچنین جذب آب و سدیم را افزایش می دهند.

موارد مصرف:

محلول آماده پودر هیدرات پلا‌س رویان® برای جبران اصلاح کم آبی بدن، از دست دادن الکترولیت ها و اسیدوز متابولیک بخصوص در مواقعی که این اختلالات پس از اسهال بروز پیدا می کنند تجویز می گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول فقط بصورت محلول خوراکی تجویز شود.‌

با اضافه و حل نمودن 100 گرم پودر هیدرات پلا‌س رویان® در 2 لیتر آب ولرم ( 37 درجه سلسیوس) محلول آماده بدست می آید.

این محلول باید بلافاصله قبل از خوراندن تهیه شود و چنانچه در دمای یخچال (2 تا 8 درجه سلسیوس) نگهداری شده باشد، قبل از تجویز تا دمای 37 درجه سلسیوس گرم شود.

در تهیه محلول از آب و ظروف تمیز استفاده شود.

گوساله های مبتلا به اسهال: بلافاصله پس اطلاع از اسهال درمان باید آغاز گردد. تغذیه با شیر و یا جایگزین های شیر باید قطع شود و به گوساله بر حسب جثه و شدت اسهال 2 تا 3 لیتر از محلول آماده پودر هیدرات پلا‌س رویان® روزی دو بار برای 2 روز خورانده شود.

برای 2 روز آینده 1 تا 5/1 لیتر از محلول آماده پودر هیدرات پلا‌س رویان® به همراه میزان برابر شیر یا جایگزین های شیر خورانده شود. که متعاقب آن تغذیه عادی می تواند آغاز گردد. در مواقع بروز اسهال شدید محلول آماده پودر هیدرات پلا‌س رویان® 3 تا 4 بار در روز می تواند خورانده شود و در صورت نیاز محلول از طریق لوله معدی تجویز گردد. گوساله ها می توانند با این محلول به تنهایی حداکثر تا 4 روز بدون اثرات سوء تغذیه شوند.

گوساله های خریداری شده: بجای شیر یا جایگزین های شیر اولین خوراک هنگام ورود باید شامل 2 لیتر از محلول آماده پودر هیدرات پلا‌س رویان® باشد. دومین تغذیه باید شامل 1 لیتر از این محلول که با 1 لیتر شیر یا جایگزین های شیر مخلوط شده است باشد. سپس تغذیه بصورت عادی ادامه پیدا کند.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد منع مصرف:

در موارد انسداد کامل دستگاه گوارش باید در تجویز محلول آماده پودر هیدرات پلا‌س رویان® دقت شود.

موارد احتیاط:

اگر محلول آماده پودر هیدرات پلا‌س رویان® بصورت غلیظ تهیه و به دام خورانده شود، دام باید به آب آشامیدنی دسترسی داشته باشد.

درصورت بروز موارد حاد کم آبی که با شوک همراه می باشد ممکن است مایع درمانی وریدی با محلول مناسب نیاز باشد.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس نگهداری شود.

محلول آماده پودر هیدرات پلا‌س رویان® در دمای یخچال ( 2 تا 8 درجه سلسیوس) نگهداری شود و در صورت عدم مصرف بعد از 24 ساعت دور ریخته شود.