لوازول ® | ®Levazole Plus


لوامیزول + آلبندازول + سلنیم + کبالت + مس | Levamisole + Albendazole + Selenium + Cobalt + Copper

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 200 ، 250، 500 میلی لیتری، 1 و 2 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر لیتر از سوسپانسیون خوراکی حاوی 8/23 گرم آلبندازول، 5/37 گرم لوامیزول هیدروکلراید، 57/0 گرم سلنیم (سدیم سلنیت)، 25/0

گرم کبالت (سولفات) و 1/2 گرم مس (سولفات) می باشد.

مکانیسم اثر:

آلبندازول مانند سایر بنزیمیدازول ها با جلوگیری از اثر آنزیم فومارات ردوکتاز موجب توقف تولید ATP و در نتیجه فلج عضلانی و مرگ انگل می گردد.

لوامیزول نیز ایزومر یک ضد کرم تترامیزول است و با مکانیسمی مشابه آگونیست های کولینرژیک با دپولاریزه کردن گانگلیون ها، باعث بلاک عصبی-عضلانی در انگل می شود.

سلنیم، کبالت و مس از عناصر کم نیاز هستند که به عنوان مکمل تغذیه ای استفاده می شوند.

موارد مصرف:

این محصول یک شربت ضد انگل ترکیبی حاوی یک عضو از هر دو خانواده لوامیزول و بنزیمیدازول می باشد که بر انگل های داخلی حساس به یک یا هر دوی این دسته از ضد انگل ها موثر است. این محصول همچنین منبع مکمل کبالت، مس و سلنیوم برای کمک به رشد، تولید مثل و سیستم ایمنی بدن است. کبالت همچنین در انرژی و متابولیسم پروتئین و مس نیز در رشد و ظاهر پشم نقش دارد.

این محصول برای کنترل آلودگی های ناشی از مراحل بالغ و نابالغ همونکوس، تلادرساژیا، تریکواسترونژیلوس، نماتودیروس، کوپریا، استرونژیلوئیدس، بنوستوموم، ازوفاگوستوموم، شابرتیا، تریکوریس، دیکتیوکالوس، موننزیا و فلوک بالغ حساس به لوامیزول و یا خانواده بنزیمیدازول ها موثر است.

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول باید به صورت خوراکی و با شربت خوران مناسب مصرف شود.

یک میلی لیتر به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن (76/4 میلی گرم آلبندازول، 5/7 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید، 1/0 میلی گرم سلنیم، 05/0 میلی گرم کبالت و 42/0 میلی گرم مس به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 10 روز ‌

شیر: 35 روز ‌

موارد منع مصرف‌:

همزمان با سایر کودها، یا فرآورده های حاوی سلنیم استفاده نکنید و بدون مشورت با دامپزشک بیش از مقادیر تعیین شده مصرف نکنید.

توصیه های دارویی:

قبل از مصرف، ظرف محصول را به خوبی تکان دهید.‌

این محصول آماده مصرف با استفاده از شربت خوران استاندارد است. یک راس دام باید قبل از درمان بعنوان نمونه وزن شود. مقدار مصرف در هر گروه برحسب وزن زنده سنگین‌ترین دام تعیین شود. کمتر از مقادیر توصیه شده مصرف نکنید. اگر از نظر وزن زنده دام ها در هر گروه تفاوت زیادی وجود دارد، برای جلوگیری از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده، بر اساس وزن بدن هر دام دارو تجویز شود. دارو بوسیله شربت خوران باید پشت قاعده زبان خالی گردد تا وارد شکمبه شود. کالیبره بودن شربت خوران باید به طور منظم بررسی گردد. شربت خوران را بعد از استفاده بشویید. 3‌ برابر مقدار توصیه شده و یا بیشتر از آن می تواند علائم مسمومیت با لوامیزول را ایجاد کند، بنابراین وزن زنده دام را با دقت تخمین بزنید. دام های دهیدراته ممکن است بیشتر مستعد مسمومیت باشند. در گوسفند، سطح مس در کبد ممکن است کاملاً متغیر باشد. به این دلیل، همواره خطر مسمومیت با مس (مرگ) به دنبال مصرف مکمل مس در این گونه وجود دارد.

تداخل دارویی:

تداخل دارویی کشنده ممکن است بین مصرف لوامیزول و استفاده از حمام های حاوی ترکیبات ارگانوفسفره رخ دهد.

موارد احتیاط‌:

در صورت ریختن محصول در محیط، لباس محافظ مناسب بپوشید و از ورود مواد به منابع آبی جلوگیری کنید. مواد ریخته شده را با مواد خنثی و پایدار جمع کنید و در ظروف مخصوص زباله قرار دهید. ناحیه را با آب بشویید و با مواد خنثی و پایدار جمع کنید. زباله ها را به روش های بهداشتی معدوم کنید. ترجیحاً محصول را به روش های بهداشتی پس از استفاده دور بریزید و ظرف آن را بلافاصله سه مرتبه آبکشی و مایع شستشو را نیز به روش بهداشتی دور  بریزید. پس از مصرف محصول از ظرف آن به هیچ منظور دیگری استفاده نکنید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد احتیاط برای استفاده کنندگان:

بلع این محصول ممکن است مضر باشد. از تماس با پوست خودداری کنید. همچنین در صورت تماس با پوست ممکن است باعث تحریک خفیف پوست شود. مواجهه مکرر با این محصول ممکن است باعث حساسیت پوستی گردد. آلبندازول، لوامیزول هیدروکلراید و سلنیم ممکن است باعث آسیب به مواد ژنتیکی شوند. ‌آلبندازول ممکن است بر رشد و یا تولید مثل تاثیر بگذارد.‌ آلبندازول و لوامیزول هیدروکلراید ممکن است به ارگان های بدن (خون و خونساز) آسیب بزند.‌ در صورت تماس با پوست یا مو، لباس های آلوده را از تن درآورید و پوست و مو را با آب جاری بشویید.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.