فنبریدر 20® | ®Fenbreeder 20


فنبندازول 20% | Fenbendazole 20%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 100، 200، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر محصول حاوی 200 میلی گرم فنبندازول می باشد.

مکانیسم اثر:

فنبندازول از گروه ضد انگل های بنزیمیدازول – کاربامات است. مکانیسم عمل آن به واسطه تداخل در متابولیسم انرژی در نماتود ها می باشد.

موارد مصرف:

درمان طیور آلوده با هتراکیس گالیناروم (مراحل 5L  و بالغ) و آسکاریدیا گالی(مراحل بالغ)‌

در مراحل آلودگی با گونه های کاپیلاریا استفاده نشود.

مقدار و نحوه مصرف:

دوز روزانه 1 میلی گرم فنبندازول برای هر کیلو گرم وزن بدن در هر روز است که به مدت 5 روز متوالی باید مصرف شود. مقدار مورد نیاز روزانه محصول از مجموع وزن تخمینی بدن (کیلوگرم) گله تحت درمان محاسبه می شود. لطفا از فرمول زیر استفاده کنید:

میلی لیتر محصول/روز= مجموع وزن بدن برآورد شده (کیلوگرم) گله تحت درمان x 005/0 میلی لیتر

به عنوان مثال برنامه محاسبه فنبریدر 20® برای طیور

 

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 6 روز ‌

تخم مرغ: ندارد

تداخل دارویی:

ندارد

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

محلول رقیق شده حداکثر پس از 24 ساعت مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 30-15 درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در بطری های دربسته نگهداری شود.