سفامکس | Cefamax


سفاپیرین | (Cephapirin (benzathine

سفامکس | Cefamax
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • سطل 48 تایی حاوی سرنگ های 10 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

سفامکس | Cefamax

هر سرنگ حاوی 300 میلی گرم سفاپیرین و اکسپیانت تا 10 میلی لیتر می باشد.‌

مکانیسم اثر:

ماده موثره سفامکس | Cefamax، سفاپیرین است که آنتی بیوتیکی بتالاکتام از نسل اول سفالوسپورین ها می باشد.

سفاپیرین سنتز دیواره سلولی را مهار کرده منجر به مرگ باکتری می گردد.

بعد از درمان دوره خشکی غلظت بالایی از سفاپیرین در ترشحات پستانی یافت‌می شود که سطح فعال آن به مدت 16 تا 21 روز باقی می ماند.

سفاپیرین آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده علیه باکتری های گرم مثبت (نظیرگونه های استرپتوکوک و استافیلوکوک که ممکن است بتالاکتاماز تولید کنند) و انتروباکترها (نظیر ای کولای، گونه های کلبسیلا و پروتئوس) می باشد.‌

موارد مصرف:

سفامکس | Cefamax جهت استفاده در درمان دوره خشکی در گاوها. سفامکس برای درمان ورم پستان تحت بالینی و پیشگیری از بروز عفونت های جدید ایجاد شده بوسیله استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک آگالاکتیه و استرپتوکوک یوبریس و هم چنین سایر  باکتری های حساس به سفاپیرین استفاده می شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

یک سرنگ در هر کارتیه در ابتدای دوره خشکی تجویز گردد.

قبل از تزریق پستان را کاملاً تخلیه کنید.

سر پستانک را تمیز و ضدعفونی کنید.

سرانتهایی سرنگ را برداشته نوک کانولا را وارد اسفنکتر سرپستانک نموده و محتویات سرنگ را به آرامی، در حالیکه با ملایمت ماساژ می دهید، تخلیه کنید تا مطمئن شوید دارو به سمت کارتیه پخش شده است.

کارتیه را نیز به آرامی ماساژ دهید.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 14 روز

شیر: در صورتی که طول دوره خشکی از 5 هفته یا بیشتر بوده باشد دوره منع مصرف شیر ندارد.‌

شیر: در صورتی که طول دوره خشکی از 5 هفته کمتر باشد، 24 ساعت 22 وعده شیردوشی) می باشد.

موارد احتیاط:

در مواردی واکنش ازدیاد حساسیت مشاهده شده است.‌

در حیواناتی که به سفالوسپورین ها یا پنی سیلین ها حساسیت دارند تجویز نگردد.‌

همراه با سایر آنتی بیوتیک های باکتریواستات تجویز نگردد.‌

در گاوهای شیری شیروار استفاده نشود.‌

به دلیل روش تجویز توصیه شده احتمال مسمومیت به علت مصرف بیش از اندازه بسیار بعید است.‌

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی جلوگیری شود.‌

تولید کننده

شرکت سیوا- اسپانیا‌