سایکوستات | CYCOSTAT


روبینیدین

سایکوستات | CYCOSTAT
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ساشه 20 کیلوگرمی

مشخصات محصول

مشخصات محصول:

سایکوستات | CYCOSTAT