رافوجکت® | ®Rafoject


رافوکساناید 7.5% | Rafoxanide 7.5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال های 10 ، 20، 50 و 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

رافوکساناید 75 میلی گرم

مکانیسم اثر:

رافوکساناید از مشتقات سالیسیلا‌نالید هاست و با اعمال فرآیند فسفوریلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری سلول های انگل تولید ATP سلولی را مختل می کند و به تدریج موجب کمبود انرژی و مرگ آنها می شود. رافوکساناید ضدانگلی با طیف اثر محدود است که تنها علیه برخی کرم های گرد گوارشی (عمدتا گونه‌های مکنده خون) و علیه فلوک‌ها (مانند فاسیولا هپاتیکا)، کرم بینی و برخی لاروهای ایجاد کننده میاز موثر است. رافوکساناید علیه کرم های نواری یا انگل های خارجی موثر نیست.

موارد مصرف:

این محصول برای درمان آلودگی با فاسیولا در گاو و گوسفند استفاده می شود.

این محصول علیه  فاسیولا هپاتیکا (مراحل بالغ و نابالغ بین 6 تا 8 هفته و بالاتر) موثر است.

همچنین علیه برخی نماتود های گوارشی و نیز کرم بینی (استروس اویس) در گوسفندان مصرف می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

فقط به صورت زیر پوستی تزریق شود.

1 میلی لیتر به ازای هر 25 کیلوگرم وزن بدن دام (معادل با 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام) ‌

دوز دوم 6-4 هفته بعد تزریق شود.

عوارض جانبی:

مشاهده نشده است.

زمان پرهیز از مصرف:

شیر و گوشت: 28 روز

موارد منع مصرف‌:

این محصول در حیواناتی که ازدیاد حساسیت، نسبت به ماده موثره داشته اند و نیز در دام تازه متولد شده مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای بین 30-15 درجه سلسیوس نگهداری کنید.

از یخ زدگی محافظت شود.

پس از اولین استفاده به مدت 28 روز قابل استفاده است.