دیاسف | Diacef


سفتیوفور هیدروکلراید

دياسف | Diacef
 • - گونه هدف :
 • - بسته بندی :
 • ویال 100 میلی لیتر

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر دیاسف | Diacef حاوی 50 میلی گرم سفتیوفور هیدروکلراید می باشد.‌

سفتیوفور، سفالوسپورین نسل سوم می باشد که علیه تعداد زیادی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت موثر است. سفتیوفور سنتز دیواره سلولی باکتری را مهار کرده در نتیجه خصوصیات باکتریسیدال خود را اعمال می کند. ‌

موارد مصرف:

گاو:‌

 • درمان بیماری های تنفسی باکتریایی ناشی از پاستورلا مولتوسیدا، مانهیمیا همولایتیکا، هیستوفیلوس سومنی
 • درمان گندیدگی حاد سم در گاو ( نکروباسیلوز بین انگشتی ) ناشی از فوزوباکتریوم نکروفروم، پورفیروموناس آزاکارولیتیکا
 • درمان متریت حاد بعد از زایمان در گاو ناشی از ای کولای، تروپرلا پایوژنز و فوزوباکتریوم نکروفروم حساس به سفتیوفور در مواقعی که درمان با سایر آنتی بیوتیک ها موفق نبوده است.‌

موارد منع مصرف:

دیاسف | Diacef در موارد افزایش حساسیت به ماده فعال یا سایر آنتی بیوتیک های بتا لاکتام و یا هر کدام از اکسپینت ها، استفاده نشود.‌

بصورت داخل رگی استفاده نشود.‌

دیاسف | Diacef در طیور به علت خطر انتشار مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان ها استفاده نشود.‌

موارد احتیاط ویژه:

برای اطمینان از تجویز دز صحیح، وزن بدن باید تا آنجا که ممکن است بصورت دقیق محاسبه شود تا از تجویز کمتر از میزان لازم جلوگیری شود.‌

در صورت وجود حساسیت به این دارو و یا محصولات مشابه از دست زدن به این دارو خودداری کنید و از تماس چشم ها و پوست با این دارو جلوگیری شود.‌

مقدار و نحوه مصرف:

گاو:‌

 • بصورت زیر پوستی تجویز شود.‌
 • در بیماری تنفسی 1 میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با 1 میلی لیتر از دارو به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن ) به مدت 3 تا 5 روز متوالی‌
 • در نکروباسیلوز بین انگشتی حاد 1 میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با 1 میلی لیتر از دارو به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن ) به مدت 3 روز
 • متریت حاد بعد از زایمان 1 میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با 1 میلی لیتر از دارو به ازای هر 50 کیلوگرم وزن بدن ) به مدت 5 روز که در بعضی موارد حاد ممکن است درمان حمایتی مورد نیاز باشد.‌
 • قبل از مصرف تکان دهید.‌

عوارض جانبی:

واکنش های ازدیاد حساسیت غیر مرتبط با دز می تواند رخ دهد.‌

در گاو التهاب مزمن موضعی بصورت خفیف تا متوسط مشاهده شده است.‌

تداخل دارویی:

دیاسف | Diacef با ماکرولیدها ، سولفونامیدها و تتراسایکلین ها تجویز نشود.‌

زمان پرهیز از مصرف:

گاو:‌

‌گوشت و احشاء: 6 روز ‌

شیر : ندارد

شرایط نگهداری:

در جای خشک دور از نور در دمای زیر 30 درجه سلسیوس نگهداری شود.‌

تولید کننده:

شرکت سوپرز دیانا- اسپانیا ‌