جنتامکس® | ®Gentamax


جنتامایسین 5% | Gentamicin 5%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 20 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی:

جنتامایسین (سولفات) 50 میلی گرم

مکانیسم اثر:

جنتامایسین جزء خانواده آمینو گلیکوزیدها است و با اثر بر جزء 30s ‌ریبوزوم باکتری و تداخل در ساخت پروتئین ها در ارگانیسم های حساس اثر ضد میکروبی خود را نشان می دهد. جنتامایسین همانند سایر آمینو گلیکوزیدها عمدتاً بر باکتری های گرم منفی نظیر اشرشیاکلی، کلبسیلا، پروتئوس، پسودوموناس، سالمونلا، انتروباکتر، سراتیا و شیگلا اثر می کند. همچنین بر روی برخی از استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها نیز موثر است.

موارد مصرف:

درمان بیماری های عفونی نظیر متریت، آنتریت و پیومتر ناشی از باکتری های حساس به جنتامایسین مانند استافیلوکوک ها و استرپتوکوک  و اکثر باکتری های گرم منفی

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو به صورت داخل عضلانی، زیرجلدی یا آهسته وریدی به میزان 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. روز اول هر 12 ساعت یکبار و روزهای بعد هر 24 ساعت به مدت 5-3 روز استفاده شود.

موارد منع مصرف:

مصرف در آبستنی به علت سمیت کلیوی و شنوایی ممنوع است.

مصرف در حیوانات دارای اختلا‌لا‌ت کلیوی و ازدیاد حساسیت به آمینوگلیکوزیدها ممنوع است.

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود.

محتویات ویال بعد از شروع اولین استفاده به مدت 28‌ ‌روز قابل استفاده است.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.