بورسین® – 2 | 2 – ®Bursine


واکسن زنده گامبورو

بورسین® - 2 | 2 - ®Bursine
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ویال های 5000 ، 2500 ، 1000 دوزی

مشخصات محصول

مشخصات محصول:

بورسین® – 2 | 2 – ®Bursine