بورساپلکس | BURSAPLEX


واکسن ایمینوکمپلکس زنده گامبورو

بورساپلکس | BURSAPLEX
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ویال

مشخصات محصول

مشخصات محصول:

بورساپلکس | BURSAPLEX