اگزومایت رویان® | ®Exomite Rooyan


فلورالانر 1% | Fluralaner 1%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 60، 100، 200، 250، 500 میلی لیتری، 1، 2 و 4 لیتری‌

مشخصات محصول

ترکیب:

هر میلی‌لیتر حاوی 10 میلی‌گرم فلورالا‌نر است.

مکانیسم اثر:

فلورالا‌نر بلاک کننده گابا رسپتور ها و گلوتامات رسپتور ها در سیستم عصبی آرتروپاد ها است و از این طریق اثرات کشندگی خود را اعمال می کند.

موارد مصرف:

این محصول برای مبارزه با جرب قرمز طیور در پولت، طیور تخمگذار و مرغ مادر استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار 0.5 میلی‌گرم فلورالا‌نر (معادل 0.05 میلی‌لیتر از محصول) برای هر کیلوگرم وزن را محاسبه کنید و سپس مقدار محاسبه

شده را به آب مصرفی گله طی 24 ساعت اضافه کنید.

درمان را 7 روز بعد تکرارکنید.

برای حصول بهترین نتیجه دوره درمان را کامل اجرا کنید.

در صورت نیاز به درمان مجدد، دوره درمان بعدی نباید زودتر از 3 ماه از پایان درمان اول باشد.

ناسازگاری با دیگر ترکیبات دارویی:

به علت عدم وجود مطالعات مرتبط، این محصول با دیگر فرآورده های دارویی مخلوط نشود.

موارد احتیاط:

این محصول برای پرنده ایمن بوده و می تواند در دوره تخمگذاری هم استفاده شود.

این محصول در صورت مصرف بر طبق دوز و روش توصیه شده، اثرات منفی بر تولید ندارد.

موارد احتیاط:

از تماس مستقیم با پوست، چشم و مخاطات جلوگیری شود.

در موارد تماس تصادفی با چشم، موضع را با آب فراوان و پاکیزه شستشو دهید.

دست ها و پوست در تماس با محصول را پس از استفاده با آب و صابون بشویید.

چنانچه از محصول برروی البسه ریخته شد، لباس را تعویض کنید.

زمان پرهیز از مصرف:

تخم مرغ: 0 روز‌

گوشت و احشا: 13 روز

شرایط نگهداری:

در دمای 30-15 درجه سلسیوس نگهداری کنید.

پس از اولین استفاده به مدت 1 ماه قابل استفاده است.

محلول حاوی دارو برای 24 ساعت قابل مصرف است.