آپرامکس – Apramax


آپرامایسین 20% - Apramaycin 20%

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ویال 50 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

آپرامکس – Apramax

هر میلی لیتر از دارو حاوی 200 میلی گرم آپرامایسین (سولفات) است.‌

مکانیسم اثر:

آپرامایسین آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی با اثر باکتریسیدال است. این اثر با مهار برگشت ناپذیر در پروتئین سازی ریبوزوم تحت واحد 30s صورت می گیرد.‌

آپرامایسین بر طیف وسیعی از باکتری های گرم منفی مانند:‌

Bordetella bronchiseptica, E.coli, Vibrio coli, Klebsiella sp., Pseudomonas aeruginosa, ‌Shigella sonnei

و تعدادی باکتری های گرم مثبت مانند:  Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolytica‌

و بعضی مایکوپلاسماها نظیر: ‌ Mycoplasma hyopneumoniae‌  موثر می باشد.‌

موارد مصرف:

کنترل و درمان کلی باسیلوز، سالمونلوز و عفونت های تنفسی در گوساله و گوسفند

مقدار و نحوه مصرف:

20‌  میلی گرم آپرامکس – Apramax به ازای هر کیلوگرم وزن زنده به صورت عضلانی( 1میلی لیتر از دارو برا ی هر 10 کیلوگرم وزن زنده) به مدت 5-3 روز‌

موارد احتیاط:

از یخ زدگی دارو جلوگیری کنید.‌

درصورت تغییر رنگ دارو ، از مصرف آن خودداری کنید. ‌

هرگز بیشتر از 10 میلی لیتر از دارو در یک ناحیه تزریق نشود.

منع مصرف:

در موارد بروز حساسیت به دارو ‌

نقص در عملکرد کلیه ها ‌

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 35‌ روز

شرایط نگهداری:

در دمای 15 تا 30 درجه سلسیوس نگهداری شود.

دارو از یخ زدگی محافظت شود.‌

آپرامکس – Apramax باید دور از نور مستقیم نگهداری شود.