آواتک | AVATEC


لازالوسید 15% | Lasalocid 15%

آواتک | AVATEC
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Zoetis
  • - بسته بندی :
  • ساشه 150 گرمی

مشخصات محصول

مشخصات

آواتک | AVATEC