آموکسیل ریتارد | Amoxoil retard


آموکسی سیلین | Amoxicillin

آموکسیل ریتارد | Amoxoil retard
  • - گونه هدف :
  • - تولید کننده :
  • Syva
  • - بسته بندی :
  • ویال 100 میلی لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

آموکسیل ریتارد | Amoxoil retard

150 میلی گرم آموکسی سیلین در هر میلی لیتر

موارد مصرف:

عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس به آموکسی سیلین در گاو، گوسفند، سگ و گربه

موارد منع مصرف

حیواناتی که به آنتی بیوتیک های بتالا‌کتام حساسیت دارند.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک از واکنش موضعی یا کهیر تا شوک آناقیلا‌کسی ممکن است رخ دهد.

تداخل دارویی:

آموکسیل ریتارد | Amoxoil retard همراه با آنتی بیوتیک های باکتریواستاتیک تجویز نشود.

مقدار و نحوه مصرف:

15 میلی گرم آموکسی سیلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل 1 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن)، با تزریق داخل عضلا‌نی.

پیش از استفاده، خوب تکان داده شود.

آموکسیل ریتارد | Amoxoil retard از تزریق داخل وریدی پرهیز شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 50 روز

شیر: 4 روز

شرایط نگهداری:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در دمای زیر 30 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

ماندگاری پس از اولین باز کردن ویال

28 روز

تولید کننده

شرکت سیوا- اسپانیا‌