آلبندازول + سلنیوم + کبالت | Albendazole + Selenium + Cobalt


آلبندازول+کبالت+سلنیوم | Albendazole+Cobalt+Selenium

  • - گونه هدف :
  • - بسته بندی :
  • ظروف 1 لیتری

مشخصات محصول

ترکیب:

آلبندازول+کبالت+سلنیوم | Albendazole+Cobalt+Selenium

هر میلی ‌لیتر حاوی 25 میلی ‌گرم آلبندازول، 0/27 میلی گرم سلنیوم و 0/624 میلی گرم کبالت می باشد.

مکانیسم اثر:

آلبندازول مانند سایر بنزیمیدازول ها با جلوگیری از اثر آنزیم فومارات ردوکتاز موجب توقف تولید ATP و در نتیجه فلج عضلانی و مرگ انگل می گردد.

سلنیوم و کبالت از عناصر کمیاب هستند که به عنوان مکمل تغذیه ای استفاده می شوند.

موارد مصرف:

یک ضد انگل وسیع الطیف برای کنترل آلودگی های ناشی از کرم های گرد بالغ و نابالغ در حال رشد معدی – روده ای، ریوی، کرم های نواری و کپلک بالغ کبدی در گاو و گوسفند می باشد. این محصول همچنین از بین برنده تخم کرم های گرد و کپلک نیز می باشد بنابراین باعث کاهش آلودگی های ثانویه می شود.

طیف اثر:

کرم های گرد شامل: استرتاژیا، همونکوس، تریکوسترانژیلوس، نماتودیروس، ازوفاگوستوموم، بونوستوموم، کوپریا و گونه های استرانژیلوئیده همچنین باعث مهار لارو گونه های کوپریا و استرتاژیا می شود.

گوسفند: کرم های گرد: استرتاژیا، همونکوس، تریکوسترانژیلوس، نماتودیروس، شابرتیا و ازوفاگوستوموم همچنین مهارکننده لارو استرتاژیا نیز می باشد.

کرم های ریوی: دیکتیوکولوس فیلاریا

کرم های نواری: گونه های موننزیا

کپلک های بالغ کبدی: فاسیولاهپاتیکا

مقدار و نحوه مصرف:

گاو: برای کنترل کرم های گرد، ریوی، نواری و کپلک و تخم کرم های گرد: 775 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 15 میلی لیتر به ازای 50 کیلوگرم وزن بدن

فاسیولوز مزمن: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 20 میلی لیتر به ازای 50 کیلوگرم وزن بدن

گوسفند: برای کنترل کرم های گرد: 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 2 میلی لیتر به ازای 10 کیلوگرم وزن بدن

فاسیولوز مزمن: 775 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 15 میلی لیتر به ازای 50 کیلوگرم وزن بدن

موارد هشدار دارو:

– گاوهایی که در اثر آلودگی سنگین کرم های ریوی دچار آسیب شدید ریه هستند تا هفته ها پس از درمان ممکن است دچار سرفه باشند.

– برای پیشگیری از بروز مقاومت و عدم اثربخشی دارو از موارد زیر اجتناب شود:

استفاده مکرر و پیاپی از ضدانگل های هم خانواده در طی مدت زمان طولانی.

فراموش کردن مصرف دارو یا نقص در محاسبه میزان دوز توصیه شده.

– در موارد مشکوک به مقاومت دارویی باید از آزمون های مناسب مثل (Faecal Egg Count Test) استفاده شود.

– نباید با هیچ داروی دیگری مخلوط یا رقیق شود.

– از مصرف همزمان مکمل های کبالت و سلنیوم خودداری شود مگر با تجویز دکتر دامپزشک.

– عدم تماس با پوست

– از لباس های محافظ و عینک استفاده شود.

– دست ها پس از مصرف شسته شود.

مصرف در آبستنی و شیرواری:

مصرف دارو در گاوهای آبستن منعی ندارد. در میش ها در طول دوره جفت گیری یا تا یک ماه بعد از جدا کردن از قوچ ها دوز 775 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استفاده نشود.

موارد احتیاط:

جهت مصرف خوراکی از شربت خوران استفاده شود همچنین دوز مصرفی بر اساس وزن تقریبی بدن دقیق محاسبه شود.

بطری را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

زمان پرهیز از مصرف:

از مصرف گوشت گاو تا 14‌ روز و گوسفند تا 4 روز، شیر گاو تا 60 ساعت پس از آخرین نوبت درمان خودداری گردد. در گوسفندانی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.

تداخل دارویی:

مورد شناخته شده ای موجود نیست (مصرف همزمان با یونوفوره ها ممکن است احتمال مسمومیت با سلنیوم را افزایش دهد.)

موارد منع مصرف:

در موارد حساسیت به مواد موثره، مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک ، در دمای 30-15 درجه سلسیوس و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.