محصولات داروهای وارداتی faTro

  faTro  

داروهای وارداتی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
واکسن دوگانه کشته واکسن دوگانه کشته محلول استریل تزریقی
واکسن زنده تخفیف حدت یافته به فرم لیوفلیزه بر علیه بیماری نیوکاسل واکسن زنده تخفیف حدت یافته به فرم لیوفلیزه بر علیه بیماری نیوکاسل محلول استریل تزریقی
واکسن سه گانه کشته واکسن سه گانه کشته محلول استریل تزریقی
واکسن چهارگانه کشته واکسن چهارگانه کشته محلول استریل تزریقی