محصولات داروهای وارداتی Supers Diana

  Supers Diana  

داروهای وارداتی

نام تجاری نام ژنریک فرم دارویی
داکس بروم داکسی سایکلین پودر قابل حل در آب
سوئیداکس داکسی سایکلین (هایکلیت) محلول خوراکی